RAMOWY STATUT GIMNAZJUM W KÓRNIKU 

 

§ 1.

NAZWA SZKOŁY

 

 1. Nazwa szkoły zawiera określenie:

1)       typ szkoły: gimnazjum,

2)       oznaczenie siedziby: siedzibą gimnazjum jest budynek przy ul. Dworcowej 11 w Kórniku.

 1. Nazwa gimnazjum jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu tj.:

 „Gimnazjum w Kórniku im. Władysława hr. Zamoyskiego”

 1. Mocą Uchwały nr 16/218/2003 Rady Miejskiej w Kórniku podjętej 29 października 2003 r. na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego gimnazjum nosi imię Władysława hr. Zamoyskiego.
 2. Na pieczęciach używana jest nazwa: „Gimnazjum w Kórniku im. Władysława hr. Zamoyskiego”, na stemplu: „Gimnazjum ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik tel. 819-04-32”
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwowy.

 

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM:

 

1)       Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Kórniku,

2)       Cykl kształcenia trwa 3 lata,

3)       Zajęcia dydaktyczne odbywają się na dwie zmiany,

4)       Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego,

5)       Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę medyczną,

6)       Szkoła gwarantuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie określonym w załączniku nr 1

 

§ 2

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późn. zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)       Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 • udział w warsztatach językowych,

2)       Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące preorientacji zawodowej, struktury szkół ponadgimnazjalnych na naszym terenie i rynku pracy,
 • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
 • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3)       Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 • realizowanie programu wychowawczego gimnazjum według załącznika nr 2

4)       Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 • umożliwienie spożywania posiłków,
 • system zapomóg i stypendiów,
 • złamanie barier architektonicznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kórniku oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

5)       Organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

6)       Organizuje formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 1. Program wychowawczy gimnazjum, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach specjalnych określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 3

ORGANY GIMNAZJUM

 1. Organami gimnazjum są:

a)       dyrektor gimnazjum - załącznik nr 3a,

b)       rada pedagogiczna - załącznik nr 3b,

c)       samorząd uczniowski - załącznik nr 3c,

d)       rada gimnazjum oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone - załącznik nr 3d,

 1. Szczegółowe kompetencje organów gimnazjum zawarte zostały w załączniku nr 3
 2.     Zasady rozwiązywania konfliktów:

Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, kiedy działalność tych organów narusza interes gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

W sprawach spornych ustala się, co następuje:

 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
 • przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
 • sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

§ 4

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

Statut gimnazjum określa organizację gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 5- 11.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 5.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum wynosi do 28 uczniów. Różnica w ilości uczniów wynika z podziału uwzględniającego języki obce, płeć i dojazdy. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
 3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 22.
 4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
  1. Liczba uczniów w oddziale specjalnym w gimnazjum ogólnodostępnym, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.

 

 

§ 6.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 7.

 

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawach ramowych planów nauczania.
 2. Oddziały dzielone są na grupy w nauczaniu:
 • języków obcych,
 • wychowania fizycznego,
 • informatyki (dwóch uczniów przy jednym komputerze),
 • techniki.
 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 2. Na zajęciach międzyoddziałowych realizuje się zagadnienia ścieżek międzyprzedmiotowych.

 

§ 8.

 

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
 2. Klasę organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
 3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu, osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

§ 9.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczo - tematycznych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 10.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku, jest ono przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego. Biblioteka jest wspólna dla uczniów gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Regulamin biblioteki dołączony w załączniku nr 4

 1. Zadania bibliotekarza wyszczegółowione zostały w załączniku nr 5

 

§ 11.

 

 1. Gimnazjum nie posiada internatu.

 

§ 12.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku, po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego załącznik nr 6
 2. W stanowiska arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum, po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy załącznik nr 7, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do realizacji celów statutowych gimnazjum zawiera załącznik nr 8

 

§ 13.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 14-17.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska:
 • sekretarz szkoły,
 • główny księgowy,
 • woźny – konserwator,
 • portier,
 • sprzątaczki.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 14.

 

 1. W gimnazjum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Zakres kompetencji wicedyrektora wyszczególnia załącznik nr 9

 

§ 15.

 

W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

 

§ 16.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Obowiązki nauczyciela wyszczególnia załącznik nr 10

4. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 1. Istniejące w gimnazjum w Kórniku zespoły wypunktowane zostały w załączniku nr 11
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.
 3. Do zadań zespołu m. in. należy:
 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów – regulaminy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zawarte w załączniku nr 12
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli – wg planu doskonalenia na dany rok szkolny - załącznik nr 13
 • opracowanie planów pracy na dany rok szkolny.

 

§ 17.

 

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia tej klasy gimnazjum, chyba, że:
 • Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 

 1. Obowiązki wychowawcy w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 zamieszczone zostały w załączniku nr 14

 

§ 18.

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje z urzędu wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych, dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia zamieszkującego poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Obowiązujące kryteria przyjęcia określa załącznik nr 15
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum uwzględniających:

1)       wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,

2)       liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia, o których mowa wyżej,

3)       liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, o którym mowa w odrębnych przepisach,

4)       ocenę z zachowania.

 1. Kryteria, o których mowa w punkcie 4 podaje do wiadomości kandydatów dyrektor gimnazjum nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
 2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w punkcie 4.
 3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną realizację obowiązku szkolnego.
 4. Do oddziałów specjalnych w gimnazjum przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.
  1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:
 • uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
  • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole i zdać egzamin klasyfikacyjny.
  • uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole,
  • kontynuować naukę w ramach nauczania indywidualnego, pod warunkiem posiadanych  przez szkołę środków finansowych.
 1. Prawa ucznia wyszczególnia załącznik nr 16

11.  Obowiązki ucznia gimnazjum określa załącznik nr 17

12. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

13. Ustalone rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum zamieszczone zostały w załączniku nr 18

14. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców gimnazjum oraz Urząd Miasta w Kórniku.

15. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami podanymi w załączniku nr 19

16. Ustalone rodzaje kar wyszczególnione zostały w załączniku nr 20

17. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.

18. Uczeń gimnazjum może być przeniesiony do innego gimnazjum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do której uczeń zostanie przeniesiony i pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Kryteria określa załącznik nr 21

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.
 2. Regulamin Szkolnego Systemu oceniania stanowi nierozłączną część statutu – załącznik nr 22.

 

§ 20.

 

Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 21.

 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 22.

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Kórniku.

2.     Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

§ 23.

 

1.          Niniejszy statut opracowano na podstawie:

ustawy z dnia  07.09.1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami),

rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001r. ( Dz.U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum.

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami),

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Konwencji o Prawach Dziecka.

2.         Powyższy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum (05.03.2008r.) Tracą moc prawną wszystkie dotychczasowe akty prawne, których zakres został uregulowany w niniejszym statucie.

 

Aneks nr 1 z dnia 02.10.2008r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku 

 

W załączniku nr 18 do Statutu Szkoły dodaje się pkt. 8 w brzmieniu „Stypendium szkolne”

W załączniku nr 3a do statutu Szkoły dodaje się:

-         pkt 23 w brzmieniu „sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne” 

-         pkt 24 w brzmieniu „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę” 

-         pkt 25 w brzmieniu „współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych” 

-         pkt 26 w brzmieniu „odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych” 

-         pkt 27 w brzmieniu „stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” 

 

W załączniku nr 10 do Statutu Szkoły dodaje się:

-         pkt 19 w brzmieniu „zapewnienie bezpieczeństwa uczniom nie tylko w czasie prowadzonych lekcji, lecz wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę”

 

Zmiana w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Paragraf 11 pkt 2

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się: 

„w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.”

Dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki”

Aneks nr 2 z dnia 01.09.2009r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku 

 

W załączniku nr 22 do Statutu Szkoły - § 8 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu „Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego.”
 
Jednostka: Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, Kategoria: Statut szkoły, Autor dokumentu: Magdalena Żymańczyk, Data stworzenia: 2010-06-09 09:08:00, Udestępniający: Magdalena Żymańczyk, Data udestępnienia: 2010-06-09 09:15:07, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 15:40:06, Ilość odsłon: 1851