Konkurs ofert na organizację wyjazdu pielgrzymkowego do Włoch. 

 
Załączniki
Jednostka: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: o. Bartłomiej Smoczyk SP, Data stworzenia: 2015-09-30 16:17:00, Udestępniający: Bartłomiej Smoczyk, Data udestępnienia: 2015-09-30 16:19:04, Ostatnia modyfikacja: 2015-09-30 16:19:04, Ilość odsłon: 3132

Uchwała nr 1/ ZSZP/2010/2011 

Uchwała nr 1/ ZSZP/ 2010/2011
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza
w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

 


na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320)

 


uchwala się, co następuje:


§1


W statucie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, nadanym w dniu 31 sierpnia 2005 roku przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów z siedzibą w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany:
1.W §29 ust. 2 Statutu po słowach  „stypendium naukowe” wprowadzono słowa: „ , dyplom Primus Inter pares (na zakończenie nauki w danym typie szkoły)”.
2.W §33 Statutu w ust.1 po pkt 17 wprowadzono pkt 18 w brzmieniu: „Sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;”
3.W §33 Statutu w ust. 1 punkty 18-21 otrzymują numerację 19 – 22.
4.W §37 Statutu w ust. 1 skreśla się słowa „jeden oddział przedszkolny” i wprowadza się słowa „dwa oddziały przedszkolne”.
5.W §37 Statutu w ust. 2 skreśla się „24” i wprowadza się słowa „25”.
6.W §4 WSO po ust. 1 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: „Wychowawcy klas gimnazjalnych, w których realizowany jest projekt edukacyjny, informują na początku roku szkolnego uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji tego projektu.
7.W §4 WSO ust. 2 – 8 otrzymują numerację 3 – 9.
8.W §4 WSO w ust. 8 po słowach „oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania” wprowadza się słowa: „, warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum”.
9.W §4 WSO w ust. 9 skreśla się „5” i wprowadza się „1, 2,”.
10.W §5 WSO w ust. 6 skreśla się słowo” nauczycielowi” i wprowadza się słowo „nauczyciela”.
11.W §5 WSO w ust. 7 skreśla się słowo „lub” i wprowadza się słowo „i”.
12.W §5 WSO w ust. 13 wprowadza się c i d w brzmieniu: pkt c. „nie spełnił wymagań zawartych w kryteriach oceniania na ocenę pozytywną w odpowiedziach ustnych i pisemnych” i pkt d. „nie bierze aktywnego udziału w lekcji (w przypadku zadań zleconych lub pracy wymagającej zaangażowania ze strony ucznia).
13.§8 ust. 1 WSO otrzymuje brzmienie: „Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”
14.W §9 ust. 1 WSO po słowach „technologii informacyjnej” dodaje się słowa „lub zajęć komputerowych”.
15.§9 ust. 2  WSO otrzymuje brzmienie: „Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych na czas określony udziela Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. Zwolnienia okresowe lub roczne należy przedstawić do dwóch tygodni po rozpoczęciu nowego okresu lub niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny powodującej takie zwolnienie”.
16.W  §9 ust. 4  WSO po słowach „technologii informacyjnej” dodaje się słowa: zajęć komputerowych” oraz po słowie „zwolniony” dodaje się słowa „lub zwolniona”.
17.W §9 WSO po ust. 4 dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu: ust. 5 – „Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego”; ust. 6 – „W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”; ust. 7 – „w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ‘zwolniony’ lub ‘zwolniona’”.
18.W §11 ust. 6 WSO skreśla się słowa: „podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną” a po słowach „Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na” dodaje się słowa „wniosek wychowawcy klasy”.
19.W §12 ust. 6 WSO po słowach „Nauczyciel dokonuje zapisu w” dodaje się słowo „elektronicznym” oraz skreśla się słowa „oraz w dzienniczku ucznia”.
20.W §12 ust. 14 WSO dodaje się słowa „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
21.§12 ust 15 WSO otrzymuje brzmienie: „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyłączeniem plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych”.
22.W §12 po ust. 18 WSO dodaje się ust. 19 i 20 w brzmieniu: ust. 19 – „Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły” oraz ust. 20 – „Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną”.
23.W §12 ust. 19 – 40 WSO otrzymują numerację 21 – 42
24.W §12 ust. 21 WSO skreśla się słowa „§12 ust.20 i §13 ust.23” i wprowadza się słowa „§12 ust.23 i §13 ust.25”.
25.W §12 ust. 22 WSO skreśla się słowa „§12 ust.18” i wprowadza się słowa „§12 ust.21”.
26.W §12 ust. 23 WSO po słowie „Gimnazjum” wprowadza się słowa „oraz Liceum Ogólnokształcącego”.
27.W §12 ust. 26 pkt a. WSO skreśla się słowa „§13 ust. 22 i 23” i wprowadza się słowa „§13 ust. 25”. oraz w §12 ust 26 pkt b. skreśla się słowa „§12 ust.24” i wprowadza się słowa „§13 ust.25”
28.§12 ust. 28 WSO otrzymuje brzmienie: „Uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej, klasy trzeciej Gimnazjum oraz klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę  zachowania”.
29.W §12 ust. 31 WSO dodaje się słowa: „Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń”.
30.W §12 ust. 32 WSO skreśla się słowa: „§12 ust.27” i wprowadza się słowa: „§12 ust.30”.
31.W §12 ust. 33 WSO skreśla się słowa: „§12 ust.29” i „§12 ust.33” oraz odpowiednio wprowadza się słowa: „§12 ust.32” i „§12 ust.35”.   
32.W §12 ust. 35 WSO skreśla się słowa: „§12 ust. 26 – 31” i wprowadza się słowa: „§12 ust. 30 – 34”.
33.W §12 ust. 36 WSO skreśla się słowa: „jednego przedmiotu” i wprowadza się słowa: „jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych” oraz skreśla się słowa: „W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów”.
34.§12 ust 37 WSO otrzymuje brzmienie: „Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin winien mieć przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych”.
35.W §12 ust. 38 WSO po słowach „…wyznacza Dyrektor Szkoły” dodaje się słowa: „do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się”.  
36.W §12 ust. 40 WSO skreśla się słowa: „§12 ust.36 pkt.b” i wprowadza się słowa: „§12 ust.39 pkt.b”.
37.W §12 ust. 43 WSO skreśla się słowa: „§12 ust.20 i 32” i wprowadza się słowa: „§12 ust.23 i 35”.
38.W §13 ust. 5 WSO skreśla się słowa: „§13 ust. 23 i 24” a wprowadza się słowa: „§13 ust. 24 i 25”.
39.W §13 ust. 11 WSO po punkcie c dodaje się punkt d w brzmieniu: „d. udział w projekcie edukacyjnym (gimnazjum)”.
40.W §13 ust. 24 WSO skreśla się słowa: „§13 ust.24” i wprowadza się słowa: „§13 ust.25”.
41.W §13 skreśla się dawny ust. 24 w brzmieniu: „Uczeń, który w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym po raz trzeci z rzędu uzyskał ocenę naganną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły”.


§2


Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 
Jednostka: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Edward Kryściak, Data stworzenia: 2010-09-10 11:47:00, Udestępniający: Bartłomiej Smoczyk, Data udestępnienia: 2010-09-10 11:50:55, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-13 11:56:09, Ilość odsłon: 5066

WSO - zmiana 

Uchwała nr 7/ ZSZP/ 2009/2010

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza
w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły - Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania


na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320)


uchwala się, co następuje:

§1

W statucie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, nadanym w dniu 31 sierpnia 2005 roku przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów z siedzibą w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1.      W §4 po ust. 6 wprowadza się ust. 7 i 8 w brzmieniu:  ust 7. O wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobie uzyskania i kryteriach oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) poprzez przekazanie im pełnej dokumentacji w tym zakresie na płycie CD na zebraniu dla rodziców później niż do 15 września danego roku szkolnego.  Ust. 8. Zaznajomienie się z dokumentacją wymienioną w §4 ust. 3 rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem na zebraniu rodziców. Informacja o przyjęciu i zapoznaniu się z w/w dokumentacją pozostaje u wychowawcy klasy.

2.      W §6 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: ust 4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na zebraniach dla rodziców.

3.      W §7 po ust. 3 wprowadza się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu: ust. 4.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub orzeczenia poradni o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Ust. 5. Zakres dostosowań wymagań edukacyjnych na podstawie w/w opinii lub orzeczenia opracowuje szkolny zespół psychologiczno-pedagogiczny i przekazuje wychowawcy klasy, najpóźniej 7 dni od dnia wpłynięcia opinii lub orzeczenia. Ust. 6. Wychowawca klasy informuje pisemnie nauczycieli uczących ucznia o odpowiednim dostosowaniu wymagań, a nauczyciele potwierdzają zapoznanie się z informacją uzyskaną od wychowawcy własnoręcznym podpisem. Potwierdzenia nauczycieli o zapoznaniu się z informacją o dostosowaniu wymagań edukacyjnych przechowuje wychowawca w teczce wychowawcy.

4.      W §10 ust. 5 słowa „skrótem literowym” zastępuje się słowami „oznaczeniem cyfrowym” i słowa „czarnym lub niebieskim” zastępuje się słowami „kolorem ustalonym w zespołach przedmiotowych”.

5.      W §12 ust. 1 po słowach „Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych” dodaje się słowa „obowiązkowych i dodatkowych”.

6.     
W §12 po ust. 6 wprowadza się ust. 7 w brzmieniu: ust. 7. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej poprzez wpisanie jej w elektronicznym dzienniku szkolnym najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminem klasyfikacji.

7.      W §12 skreślony zostaje ust. 7 w brzmieniu: ust.7. W razie nieobecności ucznia w szkole, o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych wychowawca klasy informuje rodziców drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.      W §12 ust. 23 i ust. 26 po słowach „… jeżeli z obowiązkowych” wprowadza się słowa: „i dodatkowych”…

9.      W §13 po ust.1 wprowadza się ust. 2 w brzemieniu: ust. 2. „Ocena roczna zachowania jest oceną uwzględniającą wypełnianie przez ucznia wymagań opisanych w §13 ust. 3 – 24 przez cały rok szkolny .”

10.  W §13 ust. 11 skreśla się punkt c w brzmieniu: ust. 11 pkt. c. „noszenie dzienniczka szkolnego”

11.  W §13 ust. 2 – 16 otrzymują numerację od 3 do 17.

12.  W §13 po dawnym ust. 16 wprowadza się ust. 18 w brzmieniu: ust. 18. „Na miesiąc przed przewidywanym końcem klasyfikacji wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie zachowania za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

13.  W §13 ust. 17 – 29 otrzymują numerację od 19 do 31.


§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 maja 2010 r.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 
Jednostka: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Edward Kryściak, Data stworzenia: 2010-05-07 10:00:00, Udestępniający: Bartłomiej Smoczyk, Data udestępnienia: 2010-05-07 10:55:34, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-13 11:56:09, Ilość odsłon: 5216