Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie  
Ulica
ul. Dolańskich 142  
Kod
39-410  
Miejscowość
Grębów  
Telefon
15 8112813  
Fax
15 8113232  
Strona www
www.soswgrebow.republika.pl  
Opis

W  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W GRĘBOWIE KSZTAŁCIMY DZIECI I MŁODZIEŻ W:

SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

GIMNAZJUM SPECJALNYM (KLASY 1-3)

SZKOLE ZAWODOWEJ SPECJALNEJ
o kierunkach:

kucharz małej gastronomii

ogrodnik

murarz i koszykarz- plecionkarz (od roku szkolnego 2007/2008)

 w cyklu kształcenia 3 – letnim dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.)

UZUPEŁNIAJĄCYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM po Zasadniczej Szkolne Zawodowej dla uczniów z upośl. umysłowym w stopniu lekkim  

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w cyklu kształcenia 3-letnim dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  

W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH  (na bazie DPS w Mokrzyszowie)- dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Od roku 2005/2006 realizowany jest program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy jedyną placówką kształcenia specjalnego w naszym wojewódtwie organizującą zajęcia z małymi dziećmi w wieku od 0 do 7 roku życia wynikające z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze stwierdzoną bądź ukrytą niepełnosprawnością lub zaburzeniem rozwoju.
Oferujemy wszechstronną pomoc uwzględniającą zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, arteterapii, masaż, rehabilitację ruchową, edukację elementarną przygotowującą do podjęcia nauki w szkole.

Kształcenie w naszym Ośrodku odbywa się w malowniczej scenerii zabytkowego parku , którego atrakcją jest m.in. staw (obficie zarybiony) z łabędziami i dzikimi kaczkami.

Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek oferuje miejsca w dobrze wyposażonym Internacie, ulokowanym w zabytkowym dworku Dolańskich.

Bezpośrednie sąsiedztwo przystanku PKS jak i dostosowanie rozkładu zajęć do możliwości dojazdu uczniów czyni nasz Ośrodek otwartym zarówno dla uczniów dojeżdżających jak i zamieszkujących w Internacie.

 

Wymagane dokumenty do szkół:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Skierowanie do SOSW w Grębowie wydane przez Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie o przyjęcie do internatu

Życiorys

3 zdjęcia

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum

Opinia szkoły o uczniu

Karta zdrowia

Karta szczepień   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcja
Janusz Galiniak   Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2018-03-22 12:21:52