Organizacja pracy 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1.      Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie w dni robocze od godziny 700 do 1800. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.

2.      Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie lub skrócenie czasu pracy placówki.

3.      Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

                                   a.        Miasto Stołeczne Warszawa,

                                   b.      rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,

                                   c.       dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przedszkola.

5.      Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”. W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na wydzielonym rachunku przedszkola dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.

6.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

7.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7.1. rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania praz dziecko ze świadczeń przedszkola oraz ilość posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym,

7.2. rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację, o której mowa w lit. a najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola,

7.3. zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego,

7.4.

7.5. zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę obejmuje:

- organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

- organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

- organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

- organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

- opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku,

8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia.

 8.1. Pracownicy przedszkola wnoszą opłatę za żywienie powiększoną o koszty przygotowania posiłków. Wysokość wspomnianej opłaty ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy.”

9. Zasady zwrotu stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka ustala się zgodnie z bieżącym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.”

10. Rodzice co miesiąc zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole.

     a) opłaty z góry, za wyżywienie, zgodnie z zadeklarowaną ilością posiłków w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków,

    - nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: wpis na listę zgłoszenia nieobecności, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

     b) w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,

11. Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

12. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje decyzję celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

 

 

 
Załączniki
Jednostka: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im.Wandy Chotomskiej w Warszawie, Kategoria: Organizacja i sprawowane funkcje, Autor dokumentu: Sekretariat Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej, Data stworzenia: 2018-03-19 09:41:00, Udestępniający: Agnieszka Supińska, Data udestępnienia: 2018-03-19 10:04:57, Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 10:04:57, Ilość odsłon: 1697