Przedmiot działania i kompetencje 

Liceum realizuje cele i zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, a od roku szkolnego 2004/2005 - świadectwa maturalnego,

 2. umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 3. kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej,

 4. przygotowuje uczniów do świadomego aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym i kulturowym kraju,

 5. zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć, którą sprawują prowadzący je nauczyciele oraz podczas przerw między zajęciami, które sprawują nauczyciele dyżurni,

 6. może organizować zajęcia w ramach tzw. „zielonych szkół” oraz wycieczki według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 7. umożliwia uczniom naukę religii i etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 8. zapewnia uczniom opiekę medyczną w zakresie medycyny szkolnej przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej działający w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Liceum realizuje program wychowawczy z programem profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Cele programu wychowawczego

 

 1. Ukształtowanie człowieka w wysokiej kulturze ogólnej, odpowiedzialnego, odważnego, zaradnego, przedsiębiorczego, pełnego wiary we własne możliwości, akceptującego uniwersalne zasady etyki i moralności.

 2. Kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i ogólnoludzkich.

 3. Rozwijanie potrzeb estetycznych, zainteresowań i indywidualnych zdolności.

 4. Kształtowanie samorządności i przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym.

 5. Przygotowanie do życia i pracy na własny rachunek.

 6. Wyrównanie poziomu edukacyjnego i kulturowego uczniów pochodzących z różnych środowisk.

 7. Poprawienie statusu społecznego uczniów pochodzących z niekorzystnie oddziałujących wychowawczo środowisk.

 8. Kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.

 9. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 10. Wspomaganie wychowania profilaktyką.

 11. Działanie konsekwentne i wspólne dla całej Rady Pedagogicznej oparte na przekonaniu, że nauczycielskie autorytety są niezbędne w procesie wychowania.

Cele programu będą osiągane poprzez:

 1. udział uczniów w życiu szkoły, rozwijanie różnych form samorządności,

 2. rozwijanie motywacji uczenia się, przygotowanie do udziału w życiu społecznym,

 3. kształtowanie nawyków codziennej kultury dobrego zachowania i zasad współżycia z otoczeniem,

 4. podejmowanie zadań wychowawczych sprzyjających rozwojowi osobowemu ucznia we współdziałaniu społeczności szkolnej z domem rodzinnym,

 5. zapobieganie niedostosowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie; rozwijanie profilaktyki społecznej,

 6. kształtowanie nawyków czynnego udziału w życiu kulturalnym,

 7. podejmowanie zadań w zakresie kształtowania właściwych postaw moralnych i obywatelskich wobec ojczyzny z uwzględnieniem zadań i roli etyki chrześcijańskiej i wychowania do życia w rodzinie,

 8. kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego,

 9. podejmowanie zadań przygotowujących młodzież do życia w zjednoczonej Europie XXI wieku.

Szczegółowe zadania i sposoby ich realizacji zawiera „szkolny program wychowawczy”, opracowywany na każdy rok szkolny.
 

Cele programu profilaktyki

 
 1.  Cel główny:

 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

 1. Cele szczegółowe:

 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły,

 • wzmacnianie czynników chroniących zdrowie,

 • eliminacja lub redukcja czynników ryzyka (zagrożenia zdrowia).

Szczegółowe zadania i sposoby ich realizacji zawiera „szkolny program profilaktyki”, opracowywany na każdy rok szkolny.

W celu uwzględnienia potrzeb rozwojowych uczniów, liceum może organizować zajęcia dodatkowe w miarę możliwości finansowych.

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, liceum zapewnia odpowiednie działanie pedagoga, wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli, a także współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Inne zadania liceum

 

 1. W liceum działa wewnątrzszkolny system doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia, oparty na:
 • gromadzeniu wszelkich najbardziej aktualnych pisemnych informacji o typach, rodzajach uczelni wyższych, szkołach policealnych (informatory, plakaty, ulotki) oraz o warunkach rekrutacji i nauki,

 • bieżącym doradztwie wychowawców klas, nauczycieli przedmiotowych, pedagoga szkolnego, uwzględniającym zainteresowania uczniów, ich talenty, możliwości finansowe i rodzinne,

 • organizowaniu spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych,

 • współpracy z urzędem pracy, biurem pośrednictwa pracy i innymi podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy.

 1. Realizacją w/w zadań zajmuje się nauczycielski zespół klasowy pod kierunkiem wychowawcy i we współpracy z pedagogiem szkolnym. Gromadzenie i udostępnienie wszelkich niezbędnych materiałów informacyjnych powierza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.

Szczegółowe zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego regulują odrębne przepisy.

 
Jednostka: LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie, Kategoria: Przedmiot działania i kompetencje, Autor dokumentu: Joanna Kaleta, Data stworzenia: 2009-08-27 19:25:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-08-27 19:42:43, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 13:06:23, Ilość odsłon: 2566