Cele i zadania szkoły 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)       umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b)       prowadzi działalność edukacyjną określoną przez:

- Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników szkolnych,

- Program wychowawczy szkoły,

- Program profilaktyki,

- Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia,

- Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania,

- Program rozwoju szkoły,

- Roczny plan nadzoru pedagogicznego.

c)       rozwija zainteresowania uczniów przez organizację kół przedmiotowych i zainteresowań, organizację współzawodnictwa między klasami, konkursy przedmiotowe, realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia skończenie szkoły w skróconym terminie,

d)       stwarza warunki rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci, organizację  wewnętrznych konkursów oraz stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

e)       stwarza warunki rozwoju uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

f)        udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy ścisłej współpracy rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej,

g)       sprawuje opiekę nad uczniami umożliwiając im korzystanie z:

-     świetlicy szkolnej dzieciom klas I – III, dojeżdżającym z klas IV – VI,

-     obiadów płatnych i bezpłatnych w stołówce szkolnej,

-      zasiłku szkolnego pochodzących ze środków organu prowadzącego i MEN.

h)       zapewnia uczniom niepełnosprawnym pełny dostęp do szkoły ogólnodostępnej, kształtuje w sposób naturalny postawy akceptacji,

i)         odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć objętych tygodniowo planem zajęć, przerw, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych,

-        w salach lekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela,

-        przerwy uczniowie spędzają na korytarzach a wyznaczeni nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami zgodnie z regulaminem i harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły,

j)         zasady organizowania zajęć w terenie i wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy,

k)       uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła na ich życzenie organizuje naukę religii, zasady organizowania nauki religii określają odrębne przepisy,

l)         stosuje indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka

m)      organizuje zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z godzin do dyspozycji dyrektora,

n)       prowadzi naukę języka obcego dla uczniów wszystkich klas,

 

2. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Lilianna Biedulska, Data stworzenia: 2010-01-25 17:19:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-25 17:27:40, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-07 20:51:22, Ilość odsłon: 1077