Statut prawny 

STATUT

Niepublicznego Zespołu Szkół

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w Ścinawce Dolnej

Art. 1

Zespół jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Przełożoną generalną na podstawie art. 90a ustawy o systemie oświaty i działa jako jednostka wewnętrzna instytucji wchodzących w jego skład.

Zespół służy celom organizacyjnym szkół do niego włączonych, zgodnie z zasadami określonymi w Akcie Założycielskim.

Zespół działa w Ścinawce Dolnej 21 B.

Art. 2

Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Ścinawce Dolnej tworzą:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczna Szkoła Przysposobienia do Pracy

Zmiany, wyłączenia i włączenia, dotyczące Zespołu określonego w ust. l, wymagają zmiany statutu Zespołu w tym zakresie.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 może dokonywać Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Zespołu.

Art. 3

Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz - dyrektor powoływany przez Przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus- na czas określony lub do odwołania, zgodnie z dokumentem powołania.

Dyrektor Zespołu z urzędu jest jednocześnie dyrektorem każdej ze szkół włączonych do Zespołu.

Art. 4

Do Zespołu zostaje włączona każda szkoła niepubliczna działająca w Ścinawce Dolnej
21 B, chyba że dyrektor Zespołu, działając w porozumieniu z organem prowadzącym postanowi inaczej.

 

Zespół posiada własny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, niezależnie od REGONU i NIP-u każdej ze szkół wchodzących w jego skład.

Instytucje oświatowo - wychowawcze wchodzące w skład Zespołu zachowują odrębność w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty, w szczególności w sprawach określonych w art. 90a ust. l tej ustawy.

Art. 5

Zespół jest jednostką zatrudniającą pracowników, w tym nauczycieli.

W umowie o pracę nauczyciela, dyrektora oraz innych pracowników pedagogicznych i pełniących funkcje kierownicze, wymaga się odpowiedniego zapisu dotyczącego realizacji zadań w konkretnej szkole.

Art.6

Zespół prowadzi dokumentację wymaganą w zakresie realizowanych zadań w szczególności pracowniczą, w tym ubezpieczeniową i podatkową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 7

Budżet Zespołu tworzy się z dotacji przekazywanej na podstawie odrębnych przepisów przez Starostwo Powiatu Kłodzkiego. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Saldo na dzień 31 grudnia danego roku przechodzi na rok następny i jest przeznaczane na cele statutowe poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespółu.

Art. 8

Statut nadaje Zespołowi, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Art. 9

Zespół posiada pieczątkę podłużną z napisem: Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  Ścinawka Dolna 21b, 57-410 Ścinawka Średnia, NIP 8851602022 REGON 040000026-00099

 
Jednostka: Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Barbara A. Kamińska, Data stworzenia: 2010-02-01 11:57:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-02-01 12:03:00, Ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:15:57, Ilość odsłon: 2051