Przedmiot działalności i kompetencje 

Uczniami  Niepublicznego Zespołu Szkół, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy  są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej oraz dzieci z okręgu powiatu kłodzkiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celem edukacyjnym Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jest w szczególności rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego w ramach posiadanych przez niego możliwości, tak aby dzięki zdobywanym umiejętnościom i wiadomościom:

a) mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie,
b) zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
c) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
d) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności. 

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia te są specyficzną formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną specjalną dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata. Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem edukacyjnym szkoły jest utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów, przez:
a) wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia;
b) utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych;
c) poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska;
d) rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i kraju;
e) umożliwienie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rozumienia przynależności do niego;
f) osiągniecie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów;
g) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji,
kompetencji i wykonania;
h) przygotowanie do wykonania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
i) kształtowanie posługiwania się narzędziami , maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy;
j) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach;
k) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje;
l) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego; 
m) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
n) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne.


Szkoły realizują swoje cele i zadania poprzez :,

a)        zajęcia lekcyjne,

b)        zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

c)        zajęcia świetlicowe,

d)        zajęcia pozalekcyjne (koło artystyczne, koło artystyczne)

e)        wycieczki szkolne i klasowe,

f)        wycieczki do zakładów pracy oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze

współpracę z rodzicami, prawnymi opiekunami, stowarzyszeniami, zakładami pracy oraz innymi szkołami.

 
Jednostka: Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Barbara A. Kamińska, Data stworzenia: 2010-02-01 12:32:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-02-01 12:34:14, Ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:16:08, Ilość odsłon: 1292