Zasady funkcjonowania 

Wszelkie sprawy przyjmowane są przez sekretariat szkoły i załatwiane w zależności od sprawy przez Dyrektora lub Głównego Księgowego Zespołu Szkół w Tyczynie.

Godziny pracy szkoły:

1)     lekcje odbywają się od godz. 7.50  do godz. 15.55

2)     sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30;

         sekretariat prowadzi Małgorzata Salach, tel./fax 17 22 19 362

3)     Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie przyjmuje strony w godzinach pracy sekretariatu

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii świątecznych i letnich określa corocznie zarządzenie MEN
w sprawie organizacji roku szkolnego.

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, opiniowany przez Radę Pedagogiczną.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych czy zajęć pozalekcyjnych płatnych.

Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę – Powiat Rzeszowski.

 

Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy
w ciągu danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
i nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

Oddział można podzielić na grupy, jeżeli jest to konieczne ze względu na przepisy bhp,
z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę, oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 


Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ w TYCZYNIE, Kategoria: Zasady Funkcjonowania, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-13 10:26:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-13 10:26:51, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-11 22:37:57, Ilość odsłon: 1439