Przedmiot Działalności i Kompetencje 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Tyczynie jest szkołą publiczną ogólnokształcącą dla młodzieży, na podbudowie gimnazjum, kończącą się egzaminem maturalnym.  

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Tyczynie pełni funkcję dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, opiniowany przez Radę Pedagogiczną.   

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkól w Tyczynie

realizowana jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie

innowacja pedagogiczna ,,elementy edukacji ogólnopolicyjnej”:

-    realizacja zajęć według planu liceum ogólnokształcącego uzupełnionego o przedmioty z zakresu kształcenia ogólnopolicyjnego;

-     przygotowanie policyjne obejmuje treści uwzględniające m. in.: prewencję, organizację policji, prawo wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego, podstawy samoobrony, stosowanie środków przymusu bezpośredniego,  zasady posługiwania się bronią palną, zasady postępowania dochodzeniowego, itp.;

-     zajęcia z edukacji  ogólnopolicyjnej prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji;

-     program obejmuje również zajęcia praktyczne w ośrodkach szkolenia policji;

-     programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących wzbogacone o dodatkowe treści związane z charakterem klasy w ramach przygotowania ogólnopolicyjnego;

-     uczniowie realizują dodatkowe zajęcia sportowe w formie zajęć pozalekcyjnych
i obozów sportowych (m.in. sztuki walki , pływanie, narciarstwo);

-     szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych
z funkcjonowaniem służb wewnętrznych.

Szkoła prowadzi doradztwo związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia
i planowaniem kariery zawodowej.

W ramach poradnictwa zawodowego uczniowie:

1) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego, zaproszonych specjalistów, przedstawicieli uczelni wyższych i szkół policealnych,

2) korzystają z indywidualnych specjalistycznych porad – wyjazdy do Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

 

 
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ w TYCZYNIE, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-06 10:48:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-06 11:00:30, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-08 03:25:14, Ilość odsłon: 1400