Statut prawny 

Podlaskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest fundacją.

 

STATUT FUNDACJI

§1

1)       Fundacja PODLASKIE CENTRUM SZTUKI zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2005 r. Repertorium A nr 325/2005 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r (Dz. U. Nr 21 poz. 97), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2)      Fundacja posiada osobowość prawną.

3)      Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4)      Fundacja może posługiwać się wyłącznie nazwą PODLASKIE CENTRUM SZTUKI.

5)      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

6)      Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez fundację bądź dla samej fundacji

 

§2

7)      Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem woj. podlaskiego. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

8)      Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

9)      Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności Fundacji jest Minister Kultury.

 

§3

10)  Celem Fundacji jest działanie na rzecz twórczego i artystycznego rozwoju społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk dyskryminowanych.

 

§4

11)  Fundacja realizuje swoje cele przez:

organizację i prowadzenie ośrodka będącego centrum sztuki dla dzieci i młodzieży

prowadzenie instytucji kultury oraz placówek zajmujących się edukacją artystyczną

tworzenie miejsc służących rozwojowi intelektualnemu i artystycznemu

promowanie sztuki niekomercyjnej

organizację warsztatów, plenerów, kursów, szkoleń i konferencji

umożliwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom z grup dyskryminowanych

organizację imprez kulturalnych w wymiarze zarówno lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym

umożliwianie kontaktu z autorytetami w dziedzinie kultury i nauki

ułatwienie dostępu do ważnych wydarzeń artystycznych oraz wiedzy na ich temat

przeprowadzanie konkursów, przesłuchań i plebiscytów

promowanie młodzieży wybitnie zdolnej

wspieranie rzeczowe, finansowe i organizacyjne młodych środowisk twórczych

organizację aukcji, koncertów i innych imprez charytatywnych

wspieranie inicjatyw kulturalnych

wspieranie regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego

organizację przedsięwzięć kulturalnych wskazujących na wielokulturowość regionu

prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej

organizację wolontariatu

aktywizację młodzieży na rzecz promocji miasta Białegostoku i regionu Podlasia oraz na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych

skupianie wokół idei fundacji osób zainteresowanych

współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną

gromadzenie dzieł sztuki oraz materiałów edukacyjno-artystycznych

produkcję i organizację spektakli teatralnych oraz przedsięwzięć multimedialnych

produkcję filmów

organizację i udział w akcjach społecznych

przeciwdziałanie patologiom

działalność wydawniczą

inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji

 

§5

12)  Fundacja może prowadzić działalność samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

13)  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, która jest zbieżna z celami Fundacji.

14)  Fundacja może zatrudniać pracowników przez zawieranie umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych.

15)  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

16)  Dochód z działalności Fundacji w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

§6

17)  Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne (w tym prawa autorskie), środki trwałe oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

18)  Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora

darowizn, subwencji oraz spadków krajowych i zagranicznych

dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności z papierów wartościowych, odsetek bankowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

dochodów z prowadzenia statutowej działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej

19)  Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji

zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie

20)  Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, zapisów i spadków mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§7

21)  Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

 

§8

22)  Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powołanych na czas nieokreślony.

23)  Członków pierwszego składu Zarządu oraz pierwszego Dyrektora Generalnego Fundacji powołuje Fundator.

24)  Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

25)  Odwołanie Członka Zarządu następuje decyzją Rady Fundacji na wniosek Zarządu

26)  Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

złożenia rezygnacji

zaistnienia przyczyn uniemożliwiających należyte wypełnianie sprawowanej funkcji

istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu

nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu

27)  Do zadań Zarządu należy w szczególności:

uchwalanie rocznych planów finansowych

uchwalanie regulaminów

zarządzanie majątkiem fundacji

sporządzanie sprawozdań

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji

ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania

28)  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Dyrektor Generalny lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

29)  Szczegółowe postanowienia dotyczące działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu

 

§9

30)  Rada Fundacji składa się z 3 do 12 członków mianowanych na czas nieokreślony.

31)  Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

32)  Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania. Odwołanie następuje w przypadku:

złożenia rezygnacji

zaistnienia przyczyn uniemożliwiających należyte wypełnianie sprawowanej funkcji

istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

33)  Członkowie Rady Fundacji:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

34)  Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

35)  Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Dyrektor Generalny i Członkowie Zarządu Fundacji.

36)  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

37)  Do zadań Rady należy w szczególności:

nadzór nad działalnością Fundacji

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

opiniowanie założeń i projektów działań przedstawionych przez Zarząd Fundacji

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu

proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian przedstawionych przez Zarząd Fundacji

zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji

 

§10

38)  Zarówno Zarząd Fundacji jak i Rada Fundacji sprawując swe funkcje mogą korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów

39)  Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą bądź na wniosek Rady Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim

40)  Decyzję w sprawie likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w Statucie w §1 pkt 1 podejmuje Zarząd.

41)  W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Dyrektor Generalny bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

42)  W wypadku likwidacji Fundacji przeznacza się pozostające po niej środki majątkowe na cele, którym Fundacja służyła.

43)  W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.

 
Jednostka: Podlaskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-07 14:35:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-07 14:37:35, Ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 15:03:46, Ilość odsłon: 1229