Organizacja i Sprawowane Funkcje 

Organami gimnazjum są:

1)     dyrektor gimnazjum (Pani mgr Iwona Wieczorek),

2)     wicedyrektor  gimnazjum,

3)     rada pedagogiczna,

4)     samorząd uczniowski,

5)     rada rodziców.

Kompetencje poszczególnych organów gimnazjum:

1)    Dyrektor gimnazjum

Kieruje gimnazjum, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników gimnazjum, przewodniczącym rady pedagogicznej; sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w gimnazjum. Wykonuje inne zadania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2)    Wicedyrektor gimnazjum

Powierzenie tej funkcji i odwołanie z niej nauczyciela dokonuje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady  rodziców i rady pedagogicznej. Wicedyrektor pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora gimnazjum i działa w ramach udzielonych mu uprawnień. Pełni funkcję dyrektora gimnazjum w czasie każdorazowej jego nieobecności. Organizuje i kontroluje tok codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, konsultując ważniejsze decyzje i zmiany tego toku z dyrektorem. Kontroluje codziennie dyscyplinę pracy nauczycieli, a w szczególności pełnienie dyżurów, punktualność. Hospituje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Spostrzeżenia zapisuje zgodnie z przepisami w arkuszu spostrzeżeń, a wszelkie opinie o pracy nauczycieli wydaje po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum. Nadzoruje prace wychowawców klas i pedagoga szkolnego. Wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczegółowych oraz zlecone każdorazowo przez dyrektora gimnazjum.

3)    Rada pedagogiczna

Jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawach innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4)    Samorząd uczniowski

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin  uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU, respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową, zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

5)    Rada rodziców

W gimnazjum działa rada rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel klasy wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach gimnazjum.

Do kompetencji rady rodziców należy:

a)     uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu   wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki,

b)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania,

c)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora gimnazjum.

W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowani funduszy rady rodziców określa regulamin.


 

 
Jednostka: Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-10 10:34:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-10 10:39:06, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-06 02:22:42, Ilość odsłon: 1048