Przedmiot Działalności i Kompetencje 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:

ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781, z 2005r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z 2002r. nr 10, poz. 96, z 2003r. nr 146, poz. 1416, z 2004r. nr 66, poz. 606 oraz z 2005r. nr 10, poz. 75)

oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)    Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

2)    Gimnazjum przygotowuje do egzaminu w klasie trzeciej obejmującego:

a)     w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)     w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

c)     w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3)    Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

4)    Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów.

5)    Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.

6)    Kształtuje i wychowuje rozwijając u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

7)    Zapewnia każdemu uczniowi w miarę możliwości warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych.

8)    Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne ucznia i jego rodziców z wychowawcą, pedagogiem, poradnictwo, kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedy, organizowanie spotkań w gimnazjum z pracownikami instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci.

9)    Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na lekcje.

10) Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwie zorganizowany proces dydaktyczno-wychowawczy, indywidualizację nauczania podczas lekcji, tworzenie w gimnazjum kół zainteresowań (z uwzględnieniem środków finansowych
i dobrej woli nauczycieli), przygotowuje zainteresowanych uczniów do zawodów, konkursów i olimpiad.

 

Zadania opiekuńcze i wychowawcze:

1)    Gimnazjum zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

2)    Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum obowiązuje zasada, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel gimnazjum.

3)    Obowiązki nauczycieli dyżurujących:

a)     dyżur rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,

b)     nauczyciel dyżurujący przebywa z uczniami całą przerwę,

c)     nauczyciel dyżurny odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci objętych jego opieką,

d)     w czasie przerwy nauczyciel sprawuje nadzór wg harmonogramu dyżurów zamieszczanym na tablicy w pokoju nauczycielskim,

e)     podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz kulturę zachowania uczniów,

f)      nauczyciel może mieć do  pomocy grupę uczniów dyżurnych wyznaczonych przez samorząd uczniowski,

g)     nauczyciel dyżurujący rozpoczyna zajęcia dydaktyczne jako ostatni.

4)    Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”. Wychowawca prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Dyrektor gimnazjum, uwzględniając uzasadnione uwagi uczniów danej klasy i ich rodziców, może na pisemny wniosek wyżej wymienionych zmienić wychowawcę.

Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Gimnazjum wykonuje swoje zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promuje zdrowy styl życia i ochronę zdrowia.

 
Jednostka: Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-10 10:41:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-10 10:44:50, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-01 18:17:21, Ilość odsłon: 1074