Statut prawny 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-10 12:37:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-10 12:38:15, Ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 02:07:20, Ilość odsłon: 975