Przedmiot działalności i kompetencje 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Szczegółowy opis kompetencji szkoły znajduje się w statucie SP Łojewo.

Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Inowrocławiu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. St. Przybyszewskiego w Łojewie , Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Alina Liersz-Gajewska, Data stworzenia: 2010-07-19 10:44:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-07-19 10:45:30, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-11 11:59:06, Ilość odsłon: 1499