Cele i zadania 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczegolności podstawie programowej

wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społecznokulturalnym

i przyrodniczym;

2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

3) umoŜliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4) realizacji treści programowych dla dzieci w normie intelektualnej, w ścisłej integracji z wychowaniem dzieci niepełnosprawnych, ktore są włączane do

grupy rowieśnikow z uwzględnieniem poszanowania godności dziecka i jego „inności”;

5) pracy rewalidacyjnej realizowanej w śisłm kontakcie z rodzicami, słŜązdrowia i poradniąpsychologiczno –edagogiczna oraz innymi poradniami specjalistycznymi;

6) zapewnianiu opieki, wychowania i uczenia sięw atmosferze akceptacji i bezpieczeńtwa;

7) tworzeniu warunkow umoŜiwiająych dziecku osiąnięie „otowośi szkolnej”;

8) sprawowaniu opieki nad dzieći odpowiednio do ich potrzeb;

9) wspołziałniu z rodzinąpoprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu moŜiwośi rozwojowych dziecka, w miarępotrzeby podjęiu

wczesnej interwencji specjalistow.

 
Jednostka: Przedszkole Nr 6 „Za Żywopłotem” im. Marii Kownackiej w Krasnymstawie, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Izabela Sawa, Data stworzenia: 2010-07-28 11:53:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-07-28 11:55:17, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-13 14:04:03, Ilość odsłon: 1584