Status prawny 

Publiczne Gimnazjum jest jednostką samorządową Rady Gminy w Lubichowie.

Podstawowa forma prawna podmiotu : jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Statut jednostki :

Rozdział I

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1.
Nazwa Szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum imieniem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Lubichowie
 
§ 2.
 Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Ks. Lorenza 8.
§ 3.
 W skład szkoły wchodzi:  Publiczne Gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia.
§ 4.
Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 5.
Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Lubichowo.
§ 6.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest  Kuratorium Oświaty w Gdańsku .
§ 7.
Szkoła prowadzi świetlicę z możliwością wydawania gorącego napoju.
§ 8.
 Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę przy  zastosowaniu odpowiednich w tym zakresie przepisów.
§ 9.
 W szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlicy za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
§10.
Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 
Jednostka: Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie, Kategoria: Status Prawny, Autor dokumentu: Jerzy Fiałek, Data stworzenia: 2010-09-30 18:16:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-09-30 18:19:35, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 13:40:11, Ilość odsłon: 1541