Cele i zadania szkoły 

§ 2

Cele i funkcje szkoły

Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych,          a w szczególności: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, doskonalenie umiejętności porozumiewania się uczniów i wprowadzania ich w świat kultury, sztuki.

§ 3

Zadania szkoły – ogólne

1.      Szkoła:

a)      zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego,

b)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

c)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności,

d)      realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

e)      zapewnia możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

f)       zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata,

     ludzi i siebie oraz umożliwiający kontynuację nauki na kolejnych etapach kształcenia.

g)      współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym, realizując Szkolny Program Wychowawczy i spójny z nim Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Programy te stanowią odrębną dokumentację, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców         i Samorządu Uczniowskiego,

h)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, a także możliwości szkoły,

i)        uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnego i moralnego wychowania dzieci.

 1. Szkoła umożliwia uczniom:

a)      podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

b)      realizowanie indywidualnego toku nauczania szczególnie uzdolnionym,

c)      ukończenie szkoły w skróconym czasie,

 

                                                                              § 4

Zadania dydaktyczne

 1. Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności.
 2. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi – realizowanie indywidualnych programów nauczania na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności.
 4. Rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie, w miarę możliwości finansowych kół przedmiotowych.
 5. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów przez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, zawodach sportowych oraz stwarzanie korzystnych warunków przygotowania do tego uczestnictwa.
 6. Wpisywanie do arkuszy i świadectw szkolnych indywidualnych osiągnięć uczniów w nauce i sporcie.
 7. Prowadzenie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej, informatycznej, religijnej, czytelniczej i medialnej, oraz przygotowującej do życia w rodzinie.

 

§ 5

Zadania wychowawcze

 1. Kształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 3. Budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz kształtowanie wartościowych społecznie postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, środowiska, narodu i świata.
 4. Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultur innych narodów.
 5. Kształcenie humanitarnych postaw, umiejętności życia w społeczności, obcowania z ludźmi, odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 6. Wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych – poszanowanie tradycji, tolerancji światopoglądowej.
 7. Kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia, poszanowania godności każdego człowieka.
 8. Uwrażliwianie na poszanowanie mienia szkolnego, państwowego, komunalnego, prywatnego.

§ 6

Zadania opiekuńcze

 1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną ze strony Dyrektora, wychowawców klas i innych nauczycieli, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej. Szkoła współpracuje z Terenowym Organem Opieki Społecznej, Kuratorem ds. Rodziny.
 2. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom: opuszczonym i osieroconym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne.
 3. Zadania opiekuńcze muszą być zgodne z obowiązującymi w szkołach ogólnymi przepisami bezpieczeństwa:

a)      w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru,

b)      każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenie (pęknięte lub rozbite szyby, wystające ostre przedmioty, odsłonięte przewody elektryczne, uszkodzony sprzęt, narzędzia itp.) zobowiązany jest zabezpieczyć sam lub niezwłocznie zawiadomić dyrekcję,

c)      nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję uczniów,

d)      opiekun sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, technicznej i przyrodniczej opracowuje jej regulamin, umieszcza go w widocznym miejscu i zapoznaje z nim uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku,

e)      w salach gimnastycznych i na boiskach prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem sprawdzają sprawność sprzętu sportowego, dostosowują wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

f)       w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zachowaniom uczniów, dbają o ich bezpieczeństwo (dyżury pełnione są wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora).

 1. W czasie wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.                              
 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Janusz Judziński, Data stworzenia: 2014-08-17 13:42:00, Udestępniający: Janusz Judziński, Data udestępnienia: 2014-08-17 13:43:47, Ostatnia modyfikacja: 2014-08-17 13:43:47, Ilość odsłon: 2206