Osoby sprawujące funkcje 

Dyrektor Szkoły mgr Janusz Judziński – kieruje szkołą, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonych służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.

Zadania i kompetencje dyrektora określone są w  § 9 rozdział III

  1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  2. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie

 z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

  1. Dyrektor Szkoły:

a) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) kieruje pracami Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji,

c) wstrzymuje wykonanie niezgodnej z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej,        

o czym zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

d) przedstawia Radzie Pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku) informacje                     

o działalności szkoły, wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, plan pracy oraz plan organizacyjno – finansowy szkoły,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

g) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudnienia lub zwolnienia z pracy,

- przyznawania nagrody oraz wymierzania kary porządkowej w stosunku do pracowników, uczniów (zgodnie z uregulowaniami prawnymi),

- występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej).

h)   sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

i)   dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

j)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

k)  w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim,

l)   wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

m) przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycję realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

n)   może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

o)  może podjąć decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1.09.2011 również niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

p) może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

q)  współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w szkole (w ramach obowiązujących przepisów prawa),

r)  w sprawach wymagających powszechnej konsultacji może zarządzić przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum,

s)   odpowiada za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

t)   powołuje dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem,

u)  wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,

v)  ustala na podstawie zaleceń zespołu formy, sposoby oraz okres udzielania pomocy uczniowi, oraz wymiar godzin, w których będzie realizowana pomoc dla ucznia,

w) informuje na piśmie opiekunów prawnych dziecka o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

x)  tworzy komisję organizującą udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

y)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

  1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów i innych stanowisk kierowniczych. Kompetencje wicedyrektora ustala dyrektor.

 

Wicedyrektor szkoły  mgr Sławomir Jaworski– powierzenie nauczycielowi funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje wicedyrektora określone są  § 9  statutu

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na 1 – go wicedyrektora) oraz możliwości finansowe.

3. Wicedyrektor odpowiada za zakres zadań przydzielonych mu przez dyrektora szkoły w zakresie:

1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:

a) nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,

b) nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,

c) nadzór nad organizacją konkursów przedmiotowych i artystycznych,  

d) ) nadzór nad właściwym prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania,

e) nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących

programów nauczania, rytmicznego oceniania uczniów,

2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:

a) czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie szkoły ,

b) kontrolę dyżurów nauczycieli,

c) organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

d) nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły ,

e) kontrolę i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami,

3) kierowanie polityką kadrową poprzez:

a) zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania, i karania pracowników szkoły,

b) przygotowanie projektów oceny pracy podległych mu nauczycieli,

c) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d) kształtowanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole,

wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

4) Dyrektor sporządza zakres czynności, których przyjęcie potwierdza zainteresowany. 

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, Kategoria: Osoby sprawujące funkcje, Autor dokumentu: Janusz Judziński, Data stworzenia: 2014-09-04 08:04:00, Udestępniający: Janusz Judziński, Data udestępnienia: 2014-09-04 08:07:11, Ostatnia modyfikacja: 2014-09-04 08:07:11, Ilość odsłon: 2704