Organy Szkoły Podstawowej 

Organami szkoły Podstawowej w Wirach są:

1.      Dyrektor szkoły

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Rada Rodziców

4.      Samorząd Uczniowski

Wymienione organy działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem i postanowieniami statutu

Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonych służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.

Wicedyrektor szkoły - powierzenie nauczycielowi funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Rada Pedagogiczna - jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły powołanym do rozpatrywania spraw związanych z całokształtem jego statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty oraz Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wirach.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w §10 STATUTU

1.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)      podejmowanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych,

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego klas IV-VI

e)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

f)       programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku

w szkole.

3.      Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

4.      Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły.

5.      Rada Pedagogiczna diagnozuje pracę szkoły, aby wspierać ją w realizowaniu jej statutowych celów i zadań.

6.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.      Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rada Rodziców – w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców prowadzi działalność w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wirach .

Zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w §11 STATUTU

 1. Reprezentacja rodziców (opiekunów) Szkoły Podstawowej w Wirach przyjmuje nazwę Rada Rodziców.
 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele klasowych rad oddziałowych – po jednym przedstawicielu

z każdego oddziału, wybranego w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 1. W wyborach, o których mowa w punkcie 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

b)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

d)      opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI

6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze            

 z    dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

8.   Rodzice (opiekunowie) mają prawo wystąpić z wnioskiem:

a)      o dokonanie oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty). Ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

b)      o zmianę lub dobór nauczyciela - wychowawcy danego przedmiotu, gdzie wniosek musi być uzasadniony na piśmie i przyjęty, przez co najmniej 2/3 rodziców uczniów danej klasy. Dyrektor zobowiązany jest zbadać jego zasadność i o podjętej decyzji poinformować zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, podejmie ostateczną decyzję i przekazuje ją rodzicom.

 1. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem Szkoły.

Samorząd uczniowski - Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie odrębnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w §12 STATUTU

1.      Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Reprezentację SU stanowi Rada wybierana zgodnie z ordynacją wyborczą w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.
 2. Uczniowie respektują uchwały i program swojej Rady. Odwołują jej członków, jeśli nie spełniają powierzonych funkcji.
 3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, informowania społeczności szkoły

o swoich problemach i opiniach, przestrzegając zasad poszanowania godności osobistej każdego człowieka,

e)      prawo do prowadzenia w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

f)       prawo wydawania opinii o pracy ocenianego nauczyciela, jeżeli dyrektor się zwróci.

 1. Przedstawiciele SU mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 2. Ustalenia i decyzje podjęte przez uczniów wspólnie z nauczycielami muszą być przestrzegane                              i realizowane przez wszystkich.
 3. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

Rada Samorządu Uczniowskiego działa według regulaminu i planu pracy szkoły zgodnych ze statutem szkoły                 

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, Kategoria: Organy, Autor dokumentu: Janusz Judziński, Data stworzenia: 2014-09-04 08:07:00, Udestępniający: Janusz Judziński, Data udestępnienia: 2014-09-04 08:08:37, Ostatnia modyfikacja: 2014-09-04 08:08:37, Ilość odsłon: 2218