Organiazcja Szkoły Podstawowej 

  1. Szkoła jest placówką feryjną.
  2. Nauka w szkole prowadzona jest w cyklu 7-letnim łącznie z etapem wychowania przedszkolnego Zasady organizacji szkoły Podstawowej w Wirach określa arkusz organizacyjny corocznie zatwierdzany przez Wójta Gminy Komorniki.
  3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły  jest oddział. W danym oddziale uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  7. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, Kategoria: Organizacja, Autor dokumentu: Janusz Judziński, Data stworzenia: 2014-08-17 13:47:00, Udestępniający: Janusz Judziński, Data udestępnienia: 2014-08-17 13:48:05, Ostatnia modyfikacja: 2014-08-17 13:48:05, Ilość odsłon: 1948