Zasady funkcjonowania 

Sprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14.06.1960 r Kodeks administracyjny postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 2000  r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Szkoła prowadzi takie sprawy jak:

 • przyjmowanie uczniów,
 • przechowywanie dokumentacji uczniów,
 • wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu uczniów do szkoły,
 • odbieranie dokumentów przez rodziców uczniów niepełnoletnich w związku z rezygnacją z nauki,
 • odbieranie dokumentów w związku z rezygnacją z nauki w szkole przez uczniów pełnoletnich
 • zawiadamianie rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego,
 • wydawanie dokumentacji z przebiegu kształcenia uczniów
 • wydawanie duplikatów świadectw, świadectw ukończenia szkoły,
 • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów,
 • wydawanie świadectw pracy pracownikom Ośrodka
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom oraz byłym pracownikom do celów emerytalno-rentowych.

Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy:

1)ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,

2)wysyłanie korespondencji i przesyłek,

3)przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej,

4)udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób odpowiedzialnych za prowadzenie określonych spraw.

Czynności kancelaryjne w placówce wykonuje sekretariat.

Przyjmowanie korespondencji.

1.Całość korespondencji przychodzącej do placówki przyjmuje sekretariat.

Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:

 • adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,
 • wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej

2. Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat daje na żądanie składającego pismo.

3. Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji  umieszcza się pieczątkę wpisu, datę otrzymania  i wchodzący numer ewidencyjny z dziennika korespondencyjnego.

4.Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 1-3sekretariat segreguje wpływającą korespondencję wg jej treści i przekazuje ją dyrektorowi.

5.Dyrektor przeglądając korespondencję :

- decyduje, którą korespondencję załatwia sam ,

- przydziela pozostałą korespondencję do załatwienia przez właściwych pracowników szkoły.

6.Pracownicy szkoły załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

7.Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić pod tekstem klauzulę „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datę, podpis i stanowisko służbowe osoby stwierdzającej zgodność treści.

8.Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego:

- przesyłką listową,

- faksem,

- pocztą elektroniczną.

9. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.

10.Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Ośrodka czynności kancelaryjnych należy do obowiązków dyrektora.

Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00.

Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

e/ godziny pracy, numery telefonów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Wojska Polskiego 9

16-400 Suwałki

Telefon główny: w dzień 8.00- 15.00 sekretariat, po godzinie 15.00 internat (087) 567-03-40

Dyrektor – (087) 567-03-76

Księgowość – (087) 567-03-79

Kasa – (087) 56703-88

Portiernia – (087) 567-03-82)

Faks: (087) 566-58-78

Email: sosw2.suwalki@wp.pl

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00 , sekretariat 7.30 – 15.30

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach, Kategoria: Zasady Funkcjonowania, Autor dokumentu: Marzena Helena Margol, Data stworzenia: 2010-10-08 19:04:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-10-08 19:05:48, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-11 14:28:26, Ilość odsłon: 1926