Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowienie wejścia i wiatrołapu do budynku Kolegium Nauczycielskiego 

Treść ogłoszenia i obmiar w załączniku (pdf).

 
Załączniki
Jednostka: Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Kolegium Nauczycielskie, Data stworzenia: 2014-04-04 13:32:00, Udestępniający: Maria Małecka, Data udestępnienia: 2014-04-04 13:36:46, Ostatnia modyfikacja: 2014-04-04 13:36:46, Ilość odsłon: 44485

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej równowartości 125 000 euro na: Remont auli w poziomie przyziemia  

Dyrekcja Kolegium Nauczycielskiego im. Grzegorza Piramowicza, ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław, tel. (071) 329-17-39, ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej równowartości 125 000 euro na: Remont auli w poziomie przyziemia – część podstawowa w budynku Kolegium Nauczycielskiego – adres jak wyżej.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych udzielają: Stefan Gajda, tel. 605 727 500 i Janusz Schweinoch, tel. 668 36 45 76 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w oparciu o Przedmiar Robót i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 września 2011 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki art. 22 cytowanej ustawy jak również spełniający wymogi dodatkowe, określone w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Sekretariatu w godzinach 9:00 – 15:00 oraz na stronie Kolegium :www.kolegiumnauczycielskie.pl.

Kryterium wyboru ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 23.08.2011 r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sekretariat w dniu 23.08.2011 r. o godz. 1400.

 
Załączniki
Jednostka: Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Kolegium Nauczycielskie, Data stworzenia: 2011-08-02 11:39:00, Udestępniający: Maria Małecka, Data udestępnienia: 2011-08-02 11:56:30, Ostatnia modyfikacja: 2011-08-02 11:56:30, Ilość odsłon: 54145

Przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie powierzchni użytkowej 

Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu ul Trzebnicka 42 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie powierzchni użytkowej według zamieszczonego wykazu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 296,25 m2, który odbędzie się dnia 04.07.2011 r. o godzinie 1000 bez udziału oferentów.

 
Załączniki
Jednostka: Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Kolegium Nauczycielskie, Data stworzenia: 2011-06-20 10:16:00, Udestępniający: Maria Małecka, Data udestępnienia: 2011-06-20 10:17:28, Ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:17:28, Ilość odsłon: 54210

Przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie dwudziestu trzech sal dydaktycznych na godziny 

Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu ul Trzebnicka 42 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie dwudziestu trzech sal dydaktycznych na godziny, który odbędzie się dnia 04.07.2011 r. o godzinie 1000 bez udziału oferentów.

 
Załączniki
Jednostka: Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Kolegium Nauczycielskie, Data stworzenia: 2011-06-20 10:15:00, Udestępniający: Maria Małecka, Data udestępnienia: 2011-06-20 10:16:37, Ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:16:37, Ilość odsłon: 54210

Przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie powierzchni użytkowej na dachu i poddaszu szkoły 

Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu ul Trzebnicka 42 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajęcie powierzchni użytkowej na dachu i poddaszu szkoły o łącznej powierzchni około 10 m2 , który odbędzie się dnia 18.05.2011 r. o godzinie 930 bez udziału oferentów. Kompletna informacja o przetargu znajduje się w załączniku.

 
Załączniki
Jednostka: Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Kolegium Nauczycielskie, Data stworzenia: 2011-04-22 09:39:00, Udestępniający: Maria Małecka, Data udestępnienia: 2011-04-22 09:42:34, Ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:42:34, Ilość odsłon: 54269