Nabór na wolne stanowisko 

Publiczne Przedszkole nr 18
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 wykształcenie co najmniej zawodowe o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora,
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
 umiejętność z zakresu drobnych napraw i prac remontowo - budowlanych, posługiwanie się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi,
 praktyczna znajomość zagadnień technicznych związanych z utrzymaniem instalacji budynkowych, elektrycznych, sanitarnych
 doświadczenie w zakresie prac ogólno-budowlanych,
 predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola wymiana i naprawa zamków, mebli, wymiana szyb, udrażnianie przewodów kanalizacyjnych,
 wykonywanie drobnych napraw murarskich i malarskich, naprawa i wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana żarówek i świetlówek,
 stałe utrzymanie sprawności działania instalacji i urządzeń na terenie obiektu.
 dekoracja budynku z okazji świąt państwowych.
 pielęgnacja terenu wokół budynku (koszenie trawy, pielęgnacja i podcinanie żywopłotów, pielęgnacja kwietników oraz sprzątanie),
 wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 Kwestionariusz osobowy, list motywacyjny,
 CV (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 Dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje.

5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9 września 2011 r. do godz. 14.00 na adres:
Publiczne Przedszkole nr 18, ul. Sławięcicka 96B 47-230 Kędzierzyn - Koźle
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – konserwator”

7. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Kędzierzynie - Koźlu w dniu 12.09.2011 r.

9. Termin rozmowy kwalifikacyjnej : 13.09.2011 r. o godzinie 9.00

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 483 47 93

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 18 w Kędzierzynie - Koźlu (www.bajkoweprzedszkole18.edupage.org)

 
Jednostka: Przedszkole Publiczne Nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu, Kategoria: Ogłoszenia o naborach na wole stanowiska pracy, Autor dokumentu: Dyrektor - Agata Gabrysz, Data stworzenia: 2011-08-29 12:41:00, Udestępniający: Agata Gabrysz, Data udestępnienia: 2011-08-29 13:18:47, Ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 13:18:47, Ilość odsłon: 6224