Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

Szkoła Podstawowa im.Stanisława Ratajczaka w Szakaradowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie.

   
 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne      

 • Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.     
 • Na stronie brakuje możliwości zwiększania kontrastu treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Irmina Gilicka-Zalas.
 • E-mail: sekretariat.szkaradowo@gmail.com
 • Telefon: 655473824
 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szkaradowie
 • Adres: Szkaradowo 1
 • E-mail: sekretariat.szkaradowo@gmail.com
 • Telefon: 655473824

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do 2 budynków jest dostęp z zewnątrz dzięki podjazdom. We wszystkich budynkach są schody prowadzące na wyższe kondygnacje (brak wind, platform, schodołazów itp)W najstarszym budynku są bardzo wąskie ciągi komunikacyjne pionowe oraz drewniane schody, brak łazienek i toalet. Tylko jeden budynek ma łazienki dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przy wejściach do sal lekcyjnych są progi. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku, możliwy dostep dla interesantów ze spacjalnymi potrrzebami.

 
 
 
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Szkaradowie, Kategoria: Deklaracja Dostępności, Autor dokumentu: Irmina Gilicka-Zalas, Data stworzenia: 2022-03-30 08:09:00, Udestępniający: Mirosław Barteczka, Data udestępnienia: 2022-03-30 08:13:36, Ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 08:13:36, Ilość odsłon: 147