Organy Przedszkola 

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Dyrektorem Przedszkola nr 21 w Warszawie jest pani Anna Modzelewska, od 1999r. powołana przez organ prowadzący. Dyrektor m.in. kieruje bieżąca działalnością dydaktyczną, wychowawczą , administracyjno – gospodarczą, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały innych organów podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, dokonuje czynności prawnych wg. wydanego przez organ prowadzący pełnomocnictwa. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Radę Pedagogiczna  tworzą: dyrektor i zatrudnieni w placówce nauczyciele. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

- propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

- propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

- przedszkolny zestaw programów;

- opiniuje pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy;

- ustala swój regulamin na podstawie art.43 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami;

- protokołuje swe zebrania.

Rada Rodziców

W przedszkolu powołuje się radę rodziców, będąca wewnętrznym organem przedszkola.

  • w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców  wybrani na zebraniu ogólnym;
  • rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, zgodnie z art. 53 ust. 3 z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
  • do ustawowych kompetencji rady rodziców, należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  • w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady.

Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania dzieci oraz organizacji i jakości opieki nad wychowankami. Wszelkie uwagi i opinie rodziców są uwzględniane w pracy przedszkola.

 
Jednostka: Przedszkole nr 21 w Warszawie, Kategoria: Organy Przedszkola, Autor dokumentu: Małgorzata Lipiec, Data stworzenia: 2011-05-20 15:01:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-05-20 15:04:21, Ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 15:04:21, Ilość odsłon: 1533