Rozstrzygnięcie postepowania ofertowego 

Do godziny 12.00 dnia 4 listopada 2019r wpłynęły 3 oferty:

 

1. Moje Bambino

2. Nowa szkoła

3. Full Media Tomasz Irzmański

 

Komisja w składzie Elżbieta Kumięga, Sebastian Kozubek, Emilia Kaim przeanalizowała parametry, cenę oraz kompleksowość otrzymanych ofert.

 

Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę - Full Media Tomasz Irzmański

 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Kategoria: Dokumenty, Autor dokumentu: Elzbieta Kumięga, Data stworzenia: 2019-11-08 09:50:00, Udestępniający: Elżbieta Kumięga, Data udestępnienia: 2019-11-08 10:00:09, Ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 10:00:09, Ilość odsłon: 1254

Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia pracowni przyrodniczych 

Znak sprawy:  SPC.3611.1.2019

 

Cerekiew, 24.10.2019r.

Publiczna Szkoła Podstawowa

W Cerekwi

Ul. Wesoła 2
26-652 Zakrzew
 

 

Zapytanie ofertowe

O wartości poniżej  30tys euro.

 

 

Podstawa prawna: 

- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) art. 4 pkt 8

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Wykaz pomocy dydaktycznych do fizyki

Lp.

Nazwa pomocy dydaktycznej

Ilość szt.

1.

Podłoża do badania tarcia – model praktyczny

3

2.

Różne rodzaje siłomierzy

5

3.

Przyrząd bimetaliczny

1

4.

Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej

1

5.

Bloki metali – 6 różnych z wieszakami

1

6.

Magnesy sztabkowe

5

7.

Magnezy podkowiaste

5

8.

Magnesy neodymowe

1 kpl.

9.

Opiłki do badania pola magnetycznego

3

10.

Kompas zamykany

10

11.

Zestaw 6 różnych soczewek ze stojakiem

1 kpl.

12.

Zestaw 7 pryzmatów`

1

13.

Waga elektroniczna

1

14.

Przewody z krokodylkami

20

15.

Płytka z zaciskiem bananowym miedziana

3

16.

Przewody bananowe do piętrowego zaciskania

5

17.

Naczynie połączone różnych kształtów

1

18.

Monitor interaktywny 65”

1

19.

Laptop z oprogramowaniem dla szkół

1

 

Wykaz pomocy dydaktycznych do geografii

Lp.

Nazwa pomocy dydaktycznej

Ilość szt.

1.

Atmosfera plansza dydaktyczna

1

2.

Dzieje geograficzne Ziemi plansza dydaktyczna

1

3.

Zestaw skał i minerałów (próbki)

1 kpl.

4.

Kompas

10

5.

Mapa Polski- województwa - puzzle

5

6.

Komplet magnesów Naj… w Polsce

1 kpl.

7.

Komplet magnesów „Stroje ludowe”

1 kpl.

8.

Komplet magnesów „Parki Narodowe”

1 kpl.

9.

Mapownik – czyli praktyczny kurs mazania po mapach, pomoc dydaktyczna

1

10.

Globus fizyczny śr. 42 cm

1

12.

Multimedialny Geograficzny Atlas Świata

1

13.

Multimedialny atlas Polski

1

14.

Film DVD Planeta Ziemia Seria BBC 2017r.

1

15.

Film DVD Planeta Ziemia – Jaskinie

1

16.

Film DVD Planeta Ziemia Dżungle

1

17.

Film DVD Planeta Ziemia - Pustynie

1

18.

Film DVD Planeta Ziemia – Woda

1

19.

Film DVD Planeta Ziemia – Wulkany

1

20.

Film DVD Londyn – podróże marzeń

1

21.

Film DVD Polska w 35 minut

1

22.

Film DVD Jak powstaje pogoda

1

23.

Model wulkanu makieta rozkładana

1

24.

Nakładka magnetyczna – Polski Kontur

1

25.

Plansze czynniki klimatotwórcze

1

26.

Plansze „Profile glebowe”

1

27.

Plansze „Rodzaje wiatrów”

1

28.

Plansze „Ruch obiegowy Ziemi”

1

29.

„Rzeźba powierzchni Ziemi” – plansza

1

30.

Zestaw materiałów i kamieni 3cm modele

1

31.

Mapa konturowa Świata

1

32.

Polska. Mapa ogólnogeograficzna do ćwiczeń

1

33.

Europa. Mapa ogólnogeograficzna do ćwiczeń

1

34.

Taśma miernicza 20m – pomoc dydaktyczna

4

35.

Wskaźnik manualny PCV 100 cm

3

36.

Ścienna listwa szybkiej ekspozycji – klamrowa

1

37.

Monitor interaktywny 65”

1

38.

Laptop z oprogramowaniem dla szkół

1

 

Wykaz pomocy dydaktycznych do biologii

Lp.

Nazwa pomocy dydaktycznej

Ilość szt.

1.

Szkiełka podstawowe do mikroskopu

50

2.

Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu

49

3.

Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów

 

1

4.

Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka

 

1

5.

Tkanki człowieka – zestaw preparatów mikroskopijnych

1

6.

Model człowieka na stojaku

1

7.

Model tułowia ludzkiego z głową

1

8.

Przekrój boczny głowy – model

1

9.

Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody

 

 

10.

Model ludzkiego oka

1

11.

Monitor ineraktywny 65”

1

12.

Stetoskop

 

1

13.

Tablice ścienne: model ucha

1

14.

Tablica ścienna: model oka

1

15.

Ciśnieniomierz

 

1

16.

Model DNA podstawowy

1

17.

Model RNA (biosynteza białek) – mały

1

18.

Cykl rozwojowy żaby (zestaw magnetyczny)

1

19.

Cykl rozwojowy motyla (zestaw magnetyczny)

1

20.

Szkielet naturalny w tworzywie: ryba

1

21.

Szkielet naturalny w tworzywie: królik

1

22.

Szkielet naturalny w tworzywie: ropucha

1

23.

Mikroskop z kamerą  USB

1

24.

Zestaw pudełek do obserwacji okazów

 

3

25.

Plansza ścienna – rośliny wskaźnikowe

1

26.

Plansza ścienna – skala porostowa

1

27.

Cykle rozwojowe roślin – zestaw magnetyczny

1

28.

Mikroskop szkolny LED, bezprzewodowy

4

29.

Laptop dla nauczyciela - możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu + oprogramowanie

 

1

30.

Tkanki człowieka zmienne chorobotwórczo zestaw preparatów mikroskopowych

1 kpl

31.

Komórki i tkanki zwierzęce zestaw preparatów mikroskopowych

1 kpl

32.

Pudełko z lupami

10

33.

Lupa ze szklaną rączką

5

34.

Lornetka podstawowa

5

                                                                                                                                                            

                Wykaz pomocy dydaktycznych do chemii

Lp.

Nazwa pomocy dydaktycznej

Ilość szt.

1.

Cylindry, menzurki

1 kpl.

2.

Probówki szklane

1 kpl.

3.

Zlewki miarowe

1 kpl.

4.

Zlewki miarowe

1 kpl.

5.

Termometr laboratoryjny

4

6.

Statyw na probówki

4

7.

Moździerz z tłuczkiem

1

8.

Palnik spirytusowy

5

9.

Pęseta plastikowa

5

10.

Lejek plastikowy

5

11.

Bagietka

10

12.

Pęseta metalowa

5

13.

Zestaw pipet Pasteura

1 kpl.

14.

Kolba stożkowa

5

15.

Łapa do probówek

10

16.

Płytki Patiego

5

17.

Papierki wskaźnikowe

3

18.

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem

2

19.

Trójnóg laboratoryjny

2

20.

Szczypce laboratoryjne uniwersalne

3

21.

Łyżeczka do spalań

2

22.

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach

1 kpl

23

Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii

 

1

24

Okulary ochronne

5

25

Krystalizator

20

26

Szczotki do probówek

5

27

Suszarka na szkło laboratoryjne wisząca

1

28

Szafa na odczynniki

1

29

Parownica porcelanowa

2

30

Zestaw do badania przewodnictwa prądu

1

31

Waga laboratoryjna  elektroniczna do 2 kg

1

32

Rękawice do gorących przedmiotów

 

2 kpl

33

Pojemniki plastikowe z przykrywką, z uchwytem do przenoszenia sprzętu i materiałów

 

4

34

Fartuch laboratoryjny, płócienny

 

2

35

Fartuch laboratoryjny, płócienny

 

3 op.

36

Zestaw do zbierania gazów

1

37

Laptop dla nauczyciela - możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu + oprogramowanie

 

1

38

Monitor interaktywny 65”

1

                                                                                                     

 

 

 

W ramach dostawy wykonawca zobowiązany będzie zamontować i uruchomić dostarczony sprzęt.

 

1. Wymagania dotyczące sprzętu:

- minimalny okres gwarancji 24miesiące,

- sprzęt nowy

- certyfikaty

1.2 Termin realizacji zamówienia max do 1.12.2019r.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu

 

3.Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty:

 

 

l.p.

Opis kryteriów oceny  ofert

Znaczenie

1.

 Cena

80%

2

Termin dostawy

20%

 

RAZEM

100%

 

 

 

3.1  Sposób  przyznania punktów dla kryterium cena, max 80 punktów.

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym Wykonawcom zostaną przyznane punkty  według następującego wzoru:

 

           C = Cmin/Ci x80

 

gdzie:

 

C - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"(badana);

 

C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

 

Ci - cena brutto oferty "i"(badanej);

 

3.2. Sposób przyznania punktów dla kryterium termin dostawy-  max 20

Zamawiający przyznaje punkty:

 

40 dni realizacji -  0 punktów

20 dni realizacji –20 punktów

30 dni realizacji 10 punktów

 

4. Sposób obliczenia ceny.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji dostawy, w tym koszty zakupu sprzętu,  pracownicze, transportu, montażu i podatki. Serwis gwarancyjny ma się  odbywać w miejscu dostawy sprzętu.

 

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

- Oferty należy składać w terminie do 4  listopada 2019 roku do godziny 12.00  pocztą elektroniczną na adres  pspcerekiew@gmail.com  lub osobiście do sekretariatu szkoły.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców  pisemnie  lub elektronicznie.

 

8. Zamawiający ma prawo do zmiany treści ogłoszenia.

 

9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku :

-  gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania   

- wystąpi istotna  zmiana  okoliczności zmiana okoliczności  powodująca  , że prowadzenie postepowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

W załączeniu: szczegółowy opis sprzętu druk oferty, wzór umowy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Elżbieta Kumięgą
tel. służbowy  483699469 lub mail pspcerekiew@gmail.com                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór oferty

....................................................................

                                                                                                                                                 miejscowość / data

………………………………….………………………

……………………………………………………….…

/nazwa  Wykonawcy/

 

…………………………………………….……….

/dokładny adres/

…………………………………………………….

/tel./                                     /fax/

……………………………………………..………

/REGON/                                             /NIP/

…………………………………………….………

Internet :               /http/                    /e-mail/

 

 

PSP……….

 

 

Nawiązując do zapytania  na „………………………………” Znak sprawy:  ……………….

 

 

OFERUJEMY:

 

1.Wykonanie przedmiotu zamówienia na  za cenę  brutto ……………………………………zł, cena netto: ……….zł, w tym:

l.p.

Nazwa przedmiotu

Opis sprzętu

(należy uzupełnić wymagane informacje)

Ilość

(w szt.)

Cena jedn.

netto

Wartość  netto

(4x5)

Stawka

Vat

 

Wartość brutto

(6x7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
 

…..

Marka

…………….…....………

Model

……..……………..………

 

1

 

 

 

 

 

2

……

 

1

 

 

 

 

3

…..

Marka

……………………………

Model

………………………

 

1

 

 

 

 

 

4

…..

 

1

 

 

 

 

 

2. . Okres rękojmi i gwarancji w miesiącach:  24 miesiące

3.  Wykonanie przedmiotu umowy w terminie  ostatecznym :  do 01.12.2019 r.

4. Termin płatności: 30 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z szczegółowym opisem sprzętu i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i materiały do sporządzenia oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert

7. Akceptujemy przedstawione  warunki umowy.

………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

Umowa Nr ……./2019

zawarta w dniu ………...2019r. w Zakrzewie pomiędzy Gminą Zakrzew w imieniu której działa Dyrektor ……………….. zwanym dalej Zamawiającym;

a ………………………………………..reprezentowanym przez …………………… zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1.  Przedmiotem umowy jest  dostawa ………………………………………..

W zakresie  dostawy sprzętu wykonawca wykona podłączenie i uruchomienie sprzętu oraz instalację oprogramowania.

 

 1. Przez dostawę rozumie się dostawę przedmiotu umowy, wymienionego w ust. 1,  w terminie do dnia ………….., do ………………………………………………………..
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i niniejszą umową.

 

§ 2

 

PROCEDURA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do zamawiającego do dnia ustalonego. W godzinach 8.00-14.00. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do awizowania pocztą elektroniczną na adres:   e- mail: pspcerekiew@gmail.com dostawy z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych. W przypadku braku zawiadomienia w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Zamawiającego może nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku nastąpi ponowne wdrożenie procedury przewidzianej w niniejszym ustępie.
 2. W dniu i w miejscu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, odbioru ilościowego sprzętu wraz w godzinach prac Zamawiającego. W razie zbyt małej ilości czasu, kontynuację odbioru można przesunąć na następny dzień roboczy.
 3. Dostawa zostanie dokonana do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego bez udziału pracowników Zamawiającego.
 4. Wszystkie elementy dostawy powinny być umieszczone w oryginalnych opakowaniach, oznakowane w sposób trwały i jednoznaczny poprzez numer seryjny urządzenia.
 5. Fakt dostawy będzie potwierdzony podpisaniem protokołu ilościowo-rodzajowego przez przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym, oględzinach zewnętrznych opakowań w zakresie oznakowania i braku widocznych uszkodzeń oraz zgodności ilości i rodzaju sprzętu komputerowego ze złożoną ofertą. Wzór protokołu ilościowo-rodzajowego jest załącznikiem nr 1 do umowy.
 6. W przypadku niezgodności dostarczanego sprzętu lub urządzeń z ofertą Wykonawcy, w zakresie ilościowym lub rodzajowym, Zamawiający odmówi odbioru dostawy, a czynność sporządzenia protokołu ilościowo-rodzajowego zostanie zawieszona do czasu całkowitej dostawy zgodnie z ofertą.
 7. Wymiana sprzętu, o której mowa w ust. 5 nie przedłuża terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy jako wymagany termin dostawy.
 8. W terminie 3 dni kalendarzowych od daty odbioru ilościowo-rodzajowego Wykonawca przystąpi do czynności polegających na konfiguracji oraz uruchomieniu sprzętu opisanych w  § 1 ust. 1  
 9. Wykonawca po dokonaniu  czynności opisanych  w ust. 8 zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu informacje o zakończeniu prac związanych z uruchomieniem  sprzętu i przygotowaniem go do pracy użytkowników.   
 10. W ciągu  5 dni od zawiadomienia wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia  nastąpi odbiór jakościowy przedmiotu umowy co do jego zgodności z umową, opisem przedmiotu zamówienia, dostarczoną dokumentacją i ofertą w zakresie wymaganych parametrów szczegółowych w tym zgodności oprogramowania z dostarczonymi dokumentami licencyjnymi. Wzór protokołu odbioru jakościowego jest Załącznikiem nr 2 do umowy.
 11. W przypadku dostawy przedmiotu umowy o parametrach nie spełniających minimalnych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, faksem bądź e-mailem do wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, pod groźbą odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest wymienić sprzęt niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania. Ponowny odbiór jakościowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności sprzętu komputerowego z dokumentami wymienionymi w ust. 10 i powtórzeniu procedury odbioru jakościowego.
 12. W przypadku, gdy ponowny odbiór sprzętu wykaże awarie, wady, usterki, niesprawności lub inne niezgodności z umową, opisem przedmiotu zamówienia, dostarczoną dokumentacją lub ofertą Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całej części obejmującej dany rodzaj wadliwego sprzętu.
 13.  Najpóźniej w dniu dokonania odbioru jakościowego przedmiotu umowy wykonawca przedłoży:

-  świadectwa lub dokumenty potwierdzające zgodność parametrów dostarczonego sprzętu lub urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia. Nie udokumentowanie zgodności oferowanego sprzętu lub urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odmową ich przyjęcia przez Zamawiającego.

- certyfikaty zgodności  normami polskimi, w tym z normami efektywności energetycznej dostarczanych urządzeń.

 

§ 3

OŚWIADCZENIA STRONY

 1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie     egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem     zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności     mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji / sublicencji na użytkowanie   oprogramowania lub posiada prawo do jego sprzedaży i niniejsza Umowa nie narusza praw osób     trzecich oraz że przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie mogą powstać     w związku z użytkowaniem Sprzętu oraz oprogramowania. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami  oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem  przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami     gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy.
 4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt:
 1. spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie;
 2. jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu;
 3. nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania;
 4. został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej.
 1. Wykonawca oświadcza, że jego działanie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.

  § 4

PRZEDSTAWICIELE STRON

 1. Zamawiający upoważnia do kontaktów i bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji  dostawy w tym podpisywania protokołów następujące osoby:

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Kategoria: Dokumenty, Autor dokumentu: Elżbieta Kumięga, Data stworzenia: 2019-10-25 10:34:00, Udestępniający: Elżbieta Kumięga, Data udestępnienia: 2019-10-25 10:40:00, Ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 10:40:00, Ilość odsłon: 1315