Ochrona Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi,  ul. Wesoła 2, 26-652 Zakrzew
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  5. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
  8. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  9. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Kategoria: Ochrona Danych Osobowych, Autor dokumentu: Emilia Kaim, Data stworzenia: 2019-11-28 09:37:00, Udestępniający: Elżbieta Kumięga, Data udestępnienia: 2019-11-28 09:39:01, Ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 09:39:01, Ilość odsłon: 358