Organizacja i sprawowane funkcje  

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

W szkole jest 6 oddziałów szkolnych i oddział przedszkolny.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.

Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W PSP w Cerekwi dysponujemy 7 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, stołówką boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw.

Dzieci mogą korzystać z biblioteki szkolnej.


W dniu wejścia w życie reformy oświaty tj. od 1.09.1999r.- szkoła pozostała nadal na poziomie podstawowym tj. nauka odbywa się w dwóch etapach:
I – nauczanie zintegrowane - obejmujący uczniów kl. I-III
II – obejmujący uczniów klas IV-VI.
W szkole prowadzi się też oddziały dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, które realizują roczne przygotowanie do podjęcia nauki. Zapisy do szkoły dzieci pięcioletnich, sześcioletnich i do klas pierwszych odbywają się na podstawie wykazów otrzymywanych z Urzędu Gminy, które zawierają dane osobowe dzieci zameldowanych w obwodzie tej szkoły. Przyjmowane są też dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
 

 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Elżbieta Kumięga, Data stworzenia: 2012-04-18 09:46:00, Udestępniający: Elżbieta Kumięga, Data udestępnienia: 2015-01-13 09:01:30, Ostatnia modyfikacja: 2015-01-13 09:01:30, Ilość odsłon: 1778