Nazwa
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im.Wandy Chotomskiej w Warszawie  
Ulica
ul. Nowolipki 21 c  
Kod
01-006  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
022 838-21-91  
Fax
 
Strona www
www.przedszkole127.eu  
Opis
 
Przedszkole nasze powstało w marcu roku 1957 jako Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci TPD.

     Pierwszą siedzibę miało przy ul. Dzielnej 11a zajmując część budynku mieszkalnego. Po pewnym czasie Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o wyspecjalizowaniu przedszkola. Napisany został program logopedyczny, zatrudnieni specjaliści i od tej pory dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi odnalazły swoje miejsce wśród rówieśników rozwijających się w/g prawideł wiekowych, a także wykwalifikowaną opiekę. Z czasem okazało się, że wśród dzieci gorzej mówiących jest wiele z innymi współistniejącymi deficytami i z tej świadomości narodził się pomysł stworzenia grup integracyjnych. Decyzję tę podjąć można było tylko za zgodą władz wyższych, ponieważ wiązała się z nią konieczność zatrudnienia pedagogów wspomagających i innych specjalistów.

Uzyskaliśmy zgodę i w ten sposób rozpoczął się nowy rozdział naszej historii.
    W tym też (mniej więcej) czasie nasze przedszkole zmieniło siedzibę, uzyskując miejsce w budynku wolnostojącym. Sporo czasu zajęło, aby z przyznawanych funduszy wyremontować przedszkole, ale udało się nam i możemy się poszczycić ładnie zagospodarowanym ogródkiem, dobrze wyposażonymi wnętrzami i blokiem kuchennym (w/g norm unijnych).
     Już tutaj, na ulicy Nowolipki 21a nasze przedszkole obchodziło uroczyste nadanie imienia Wandy Chotomskiej.
       W związku z wcześniej przyjętymi ideami sformułowany został statut przedszkola, którego duża część poświęcona jest dzieciom z opóźnieniami rozwojowymi. 

Współistnienie i współdziałanie tak różnorodnych dzieci nadaje specjalny charakter naszemu przedszkolu.


Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Przez integrację rozumiemy i realizujemy współistnienie wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczymy akceptacji, tolerancji i empatii.

 

Zapewniamy profesjonalną opiekę organizując w przestrzennych i dobrze wyposażonych salach zajęcia dydaktyczne, udzielając pomocy specjalistycznej i umożliwiając udział w zajęciach dodatkowych. Ze względu na specyfikę placówki zapewniamy wszystkim dzieciom wysoko wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, neurologopedy,  terapeuty integracji sensorycznej, pedagogów wspomagających w tym tyflopedagoga w profesjonalnie doposażonych gabinetach sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Przedszkole usytuowane jest wewnątrz osiedla, odizolowane od głównej ulicy, ale z dogodnym dojazdem wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Budynek otoczony jest różnorodną roślinnością oraz atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw, co daje możliwość zarówno wyciszenia jak i aktywności ruchowej.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 w Warszawie jest przedszkolem publicznym:

  • prowadzi 4 grupy integracyjne (3, 3-4, 4 i 5-latki),
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie programowego wychowania przedszkolnego,
  • prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  • zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Podstawą do przyjęcia jest:

  • analiza dokumentacji medyczno – psychologicznej (orzeczenie)
  • udział w zajęciach adaptacyjnych,
  • obserwacje psychologiczno – pedagogiczne dokonywane przez naszych specjalistów. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb wychowanków i zapewnienie im fachowej pomocy.

PRZYJMUJEMY DZIECI Z NASTĘPUJĄCYMI DEFICYTAMI:

Poznawczymi: dzieci z trudnościami w uczeniu się (przyczyna tkwi w wadliwym oddziaływaniu społeczno – wychowawczym lub/i może być rezultatem uszkodzeń organicznych lub funkcjonalnych ośrodkowego układu nerwowego), dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Ruchowymi: dzieci z upośledzeniem narządu ruchu w stopniu lekkim (ze względu na warunki architektoniczne)

Sprzężonymi: dzieci z porażeniem mózgowym (samodzielnie poruszające się) i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z wadami słuchu: dzieci z lekkim ubytkiem słuchu, dzieci aparatowane

Dzieci z trudnościami w mówieniu: z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy

Dzieci chore:z epilepsją, przewlekle chore z indywidualnym orzeczeniem lekarskim do kształcenia w przedszkolu masowym. Dzieci z orzeczeniami, oprócz programu realizowanego przez daną grupę, uwzględniającego ich poszczególne deficyty i możliwości, uczestniczą w terapii indywidualnej opracowanej dla poszczególnych dzieci (u pedagoga specjalnego i innych specjalistów). By rozwój dziecka był wspierany zarówno w przedszkolu jak i w domu staramy się ściśle współpracować z rodzicami. Utrzymujemy kontakty z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne takimi jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki specjalistyczne (Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka).
Dzieci kończące naukę w naszym przedszkolu kierujemy na badanie do poradni specjalistycznych i pomagamy w umieszczeniu dziecka w odpowiedniej dla niego szkole (integracyjna, specjalna lub wybrana masowa).

 

Zadaniem naszej placówki jest objęcie opieką i czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronnym wychowaniem i przygotowaniem ich do podjęcia nauki szkolnej. Wszystkie działania podejmowane na terenie placówki są zgodne z wymienionymi założeniami. Kładziemy nacisk na stworzenie warunków, w których dziecko uczułoby się dobrze i miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Proces wychowawczy realizujemy w taki sposób, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swoje możliwości.

 
Redakcja
Agnieszka Supińska   Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2022-11-07 11:25:40