Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi  
Ulica
ul. Rydzowa 15  
Kod
91-211  
Miejscowość
Łódź  
Telefon
042 652-03-60  
Fax
042 652-03-60  
Strona www
www.sp48.edu.lodz.pl  
Opis

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępniania ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-06-18 14:23:13