Nazwa
Niepubliczna Szkoła Finansów i Administracji w Gorlicach  
Ulica
Hallera 79  
Kod
38-300  
Miejscowość
Gorlice  
Telefon
18 3521224  
Fax
18 3521224  
Strona www
www.nsfia.pl  
Opis

Misją Niepublicznej Szkoły Finansów i Administracji o uprawnieniach szkoły publicznej w Gorlicach jest przygotowanie i wyposażenie w praktyczną wiedzę młodych profesjonalistów, którzy wykorzystają możliwości jakie niesie kształcenie w kierunkach: technik rachunkowości, technik administracji, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik obsługi ruchu turystycznego

Zapraszamy do podjęcia nauki w Niepublicznej Szkole Finansów i Administracji w Gorlicach o uprawnieniach szkoły publicznej.

Niepubliczna Szkoła Finansów i Administracji posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Gorlickiego decyzję nr EK.I.4321/22/04, z dnia 10.VIII.2004, oraz uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego nadane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, nr 180509-02UOT z dnia 19.I.2007.

Szkoła kształci w oparciu o nowoczesne programy nauczania.

Realizowane programy mają charakter autorski. Zostały opracowane na potrzeby Szkoły przez najlepszych ekspertów i najwybitniejszych znawców przedmiotu. Uwzględniają one najnowsze trendy w nauczaniu / nauczanie blokowe/. Programy nauczania spełniają wszystkie wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka w naszej Szkole trwa 2 lata systemem zaocznym i kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego /OKE w Krakowie; ośrodek egzaminacyjny NSFiA Gorlice/, który jest podstawą do uzyskania tytułu technika z wybranego zawodu – specjalności.

Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu przed OKE.

Słuchacze którzy ukończą dodatkowe szkolenia otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu.

Szkoła kształci absolwentów liceów ogólnokształcących oraz innych szkół średnich (nie jest wymagana matura).

Słuchacze otrzymują indeksy oraz legitymacje uprawniające do wszelkich ustawowych zniżek.

Zajęcia w NSFiA obejmują min.: wykłady, ćwiczenia, zajęcia w pracowniach komputerowych, zajęcia w pracowniach gastronomicznych, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe i wycieczki.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi szkół wyższych, doświadczeni nauczyciele szkół średnich oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy instytucji i urzędów.

Słuchacze NSFiA mają możliwość zdobycia wiadomości i umiejętności do:

 • fachowego wykonywania wybranego zawodu
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • znalezienia interesującej pracy
 • wykonywania pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach
 • kontynuowania nauki w szkołach wyższych

Szkoła umożliwia:

 • uzyskanie stypendium socjalnego 
 • uzyskanie stypendium naukowego / szkolnego/
 • otrzymanie społecznych świadczeń socjalnych
 • refundację kosztów kształcenia 

Dodatkowo dla zainteresowanych organizowane są kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje w wybranym zawodzie i dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Szkoła kształci w oparciu o nowoczesne programy nauczania.

Zostały opracowane na potrzeby Szkoły przez najlepszych ekspertów. Uwzględniają one najnowsze trendy w nauczaniu oraz spełniają wszystkie wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka w naszej Szkole trwa 2 lata systemem zaocznym i kończy się egzaminem OKE z przygotowania zawodowego, który jest podstawą do uzyskania tytułu technika z wybranego zawodu – specjalności.

Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu przed OKE.
Słuchacze którzy ukończą dodatkowe szkolenia otrzymują zaświadczenia. Szkoła kształci absolwentów liceów ogólnokształcących oraz innych szkół średnich (nie jest wymagana matura).

Słuchacze otrzymują indeksy oraz legitymacje uprawniające do wszelkich ustawowych zniżek.

Zajęcia w NSFiA obejmują min.: wykłady, ćwiczenia, zajęcia w pracowniach komputerowych, zajęcia w pracowniach gastronomicznych, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe i wycieczki.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi szkół wyższych, doświadczeni nauczyciele szkół średnich oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy instytucji i urzędów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki (w godz. 16.00 – 20.00) i w soboty (w godz. 8.00-16.00), 3-4 razy w miesiącu w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, ul. J. Hallera 79.

Czesne opłaca się systemem miesięcznym, 10 miesięcy w roku szkolnym /na wakacjach brak opłat/.

Szkoła nie pobiera żadnych opłat za egzaminy terminowe, zaświadczenia, legitymacje inne pomoce dydaktyczne, opłaca się jedynie czesne w sekretariacie NSFiA do 10-go każdego miesiąca.

O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń /maksymalna liczba słuchaczy na kierunku: 42 osoby/, Szkoła nie przewiduje egzaminów wstępnych.

Druki podania są do odbioru w sekretariacie szkoły lub można je pobrać klikając: http://www.nsfia.pl/images/podanie.pdf.

Do podania należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie /od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do dalszej nauki w danym typie szkoły/,
 • życiorys,

Adres internetowy:

www.nsfia.pl

Szczegółowe informacje:

 • Od poniedziałku do piątku /na wakacjach/ w godz. 9.00-13.00 - pod numerem telefonu (018) 35 21 224,
 • W piątki 16,00-19,00 lub soboty 8,00-14,00 /w trakcie roku szkolnego, w terminach zjazdów słuchaczy/ - pod numerem telefonu (018) 35 21 224,
 • lub osobiście w sekretariacie NSFiA w wyżej wymienionych terminach, 
 
Redakcja
Jacek Bławat     
Ostatnia zmiana
2011-01-14 15:56:19