Nazwa
Przedszkole Miejskie Nr 63 im. Janusza Korczaka  
Ulica
ul. Strzelców Bytomskich 248 a  
Kod
41-933  
Miejscowość
Bytom  
Telefon
32 286 68 93  
Fax
32 286 68 93  
Strona www
www.przedszkole63bytom.blizej.info  
Opis

Przedszkole Miejskie nr 63 usytuowane jest w jednej z dzielnic Bytomia - na osiedlu "Na Wzgórzu". Istnieje od 01 września 1987r. Mieści się w dużym, wygodnym i funkcjonalnym budynku. Przedszkole posiada przestronne, jasne sale zajęć. Każda sala ma swoją łazienkę. Do zajęć gimnastyczno -ruchowych posiada dużą, osobną salę, wyposażoną w sprzęt sportowy. Cały budynek otoczony jest pięknym ogrodem, z którego dzieci mogą korzystać o każdej porze roku.  Obecnie w naszym przedszkolu mieści się 6 oddziałów dla 150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Naszym wychowankom zapewniamy nie tylko fachową opiekę i udział w zajęciach zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego. Organizujemy wyjazdy i wycieczki, które umożliwiają naszym milusińskim poznawanie bliższego i dalszego otoczenia. Zwiedzamy różne zakłady usługowe i zakłady pracy (sklepy,pocztę, aptekę, bibliotekę, piekarnię, zegarmistrza, przetwórnię owocowo-warzywną, pasiekę). Zabieramy również dzieci na wycieczki, np. do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach, do stadniny koni w Zbrosławicach, do parku w Świerklańcu, do Palmiarni w Gliwicach, skansenu lub ZOO w Chorzowie, do Opery Sląskiej i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, do Muzeum Chleba w Radzionkowie, itd.). Chętnie uczestniczymy w teatrzykach organizowanych przez profesjonalnych aktorów zarówno na terenie naszego przedszkola, jak również  wyjeżdżamy na spektakle do Teatru lub Centrum Kultury w Bytomiu i Radzionkowie, wzbogacając w ten sposób doznania estetyczne i rozwijając wrażliwość dzieci. Zachęcamy naszych wychowanków do udziału w licznych konkursach plastycznych, literackich, muzycznych, ekologicznych na szczeblu lokalnym, miejskim i krajowym. Nasze dyplomy i wyróżnienia dumnie prezentujemy na holu naszego przedszkola. Należy też dodać, iż nie tylko jesteśmy uczestnikami konkursów, ale również sami takie konkury organizujemy.

Przedszkole zatrudnia 14 wykwalifikowanych nauczycieli, w tym logopedę i katechetkę oraz 20 osób administracji i obsługi. Nad wszystkim czuwa dyrektor wspomagany przez wicedyrektora.

Placówka ma status przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bytom.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 - 16 .30, przez cały rok szkolny i również w okresie wakacyjnym, w terminach wyznaczanych co roku przez Wydział Edukacji w Bytomiu.

Godziny załatwiania spraw: 8.00 - 15.00

Przedszkole działa w oparciu o Statut:

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 63

im. Janusza Korczaka

W BYTOMIU

Podstawy prawne

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r /jednolity tekst Dz. U. Nr 256/2004r, poz. 2572, z póź. zmianami /

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela /Dz.U. Nr 97/2006 poz.674, z póź. zmianami/

Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61/2001 poz. 624, z póź. zmianami/

I. NAZWA I INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

& 1 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 63 im. Janusza Korczaka w Bytomiu i jest przedszkolem publicznym, którego funkcję organu prowadzącego wykonuje Gmina Bytom poprzez jej ustawowe organy, tj. Radę Miejską i Zarząd Miasta.

 2.  Przedszkole jest jednolitą jednostką budżetową. Przedszkole działa jako jednolita jednostka budżetowa, prowadząca samodzielną gospodarkę finansową, a księgi rachunkowe prowadzone są w Przedszkolu Miejskim nr 15, z siedzibą w Bytomiu, ul. Szymały 122.

 3.  Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Strzelców Bytomskich 248 a.

 4.  Przedszkole używa pieczęci:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63

 im. Janusza Korczaka

41-933 BYTOM

ul. Strzelców Bytomskich 248a

tel. 032 286 68 93

  REGON 271069042 NIP 626-26-24-644

  5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Możliwe jest rownież używanie skrótu: Przedszkole Miejskie Nr 63 lub P-63.

  6. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

& 2

 1.  

   1. Podstawowym celem i zadaniem przedszkola jest:

1). Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności:

a). wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

b). budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,

c). kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d). rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e). stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f). troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g). budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h). wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i). kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j). zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2). Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, polegającej na: rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających z:

 • niepełnosprawności,

 • niedostosowania społecznego,

 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • szczególnych uzdolnień

 • specyficznych trudności w uczeniu się,

 • zaburzeń komunikacji językowej,

 • choroby przewlekłej,

 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 • niepowodzeń edukacyjnych

 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

 • trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

  a). W przedszkolu mogą być tworzone zespoły, składające się z nauczycieli oraz specjalistów i mające za zadanie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku.

  b). Zespoły te tworzy dyrektor dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.

  c). Zespoły te tworzy dyrektor dla dziecka na wniosek nauczyciela lub specjalisty w związku z potrzebą objęcia wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

  b). W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

  3). Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie zajęć o tematyce narodowej, zapoznawanie z kulturą, historią i tradycjami regionu górnośląskiego, umożliwienie korzystania z nauki religii w przedszkolu wychowankom, których rodzice wyrażą takie życzenie.

  4). Współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, organizując w tym celu: indywidualne spotkania z wychowawcami grup, możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i w innych formach współpracy. 

  2. Przedszkole zapewnia realizację celów we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej, które dotyczą:

1). kształtowania umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2). kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażania dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku ,

3). wspomagania rozwoju mowy dzieci,

4). wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5). wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci,

6). wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7). wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

8). wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9). wychowania przez sztukę – różne formy plastyczne,

10). wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenia zainteresowań technicznych,

11). pomagania dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń,

12). wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt,

13). wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14). kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania,

15). wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

 W każdym z obszarów zadania nauczyciela odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka, które działa w sposób aktywny i twórczy na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy pedagogicznej również zadania przyjęte do realizacji w danym roku szkolnym; pracują w oparciu o różnorodne, atrakcyjne i nowatorskie metody i formy pracy.

 3. Przedszkole zobowiązane jest do wykonania funkcji opiekuńczych względem przebywających w nim dzieci, mając za naczelną zasadę ich bezpieczeństwo życia i zdrowia. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu za jego bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel, który pracuje w danym oddziale, wspomagany przez pozostałych pracowników przedszkola.

 1.  

   1). W czasie zajęć i zabaw w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i w grupie najmłodszej dodatkowo pomoc nauczyciela.

   2). W czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów i wyjść poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby na grupę, z których jedną jest nauczyciel, a w przypadku, gdy do grupy uczęszcza dziecko niepełnosprawne, dodatkowo jedna osoba opiekuje się wyłącznie tym dzieckiem.

   3). Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać woźnej pełniącej dyżur. Analogicznie w momencie odbierania dziecka osoba odbierająca, winna jest zapewnić należytą opiekę i sprawnie wykonać niezbędne czynności związane z przygotowaniem do opuszczenia budynku. Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed drzwiami wejściowymi, w ogrodzie przedszkolnym lub w innym miejscu posesji przedszkolnej, a także wtedy, gdy dziecko zostało już przekazane rodzicowi. W momencie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, przejścia korytarzem do sali, wychowankami opiekują się woźne, mające dyżur na holu.

 1.  

   4). Nauczyciel zobowiązany jest do opieki nad wychowankami do czasu przekazania ich pod opiekę innemu nauczycielowi oraz do informowania go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

   5). Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

   6). Każdorazowo nauczyciel ma obowiązek kontrolować miejsca przebywania wychowanków (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz zabawki i pomoce oraz inny sprzęt.

   7). Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.

   8). Obowiązkiem nauczyciela jest obserwowanie, sumienne nadzorowanie, nie pozostawianie dzieci bez opieki oraz udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, a także powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka, itp.)

   9). W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na ich zakres czynności w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

   10). W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków oraz innych środków ziołowych bądź homeopatycznych. Do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych zakatarzonych, wymiotujących i z innymi objawami chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pod rygorem odmowy dziecka do przedszkola.  Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   11). Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż, przepisów ruchu drogowego oraz wewnętrznych regulaminów, procedur i zasad.

   4. Aby zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo ustala się, że powinny one być przyprowadzane i odbierane przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę, mogącą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Fakt upoważnienia osoby lub osób mogących odbierać dziecko z przedszkola rodzice /prawni opiekunowie/ powinni potwierdzić w pisemnym oświadczeniu. Szczegółowe zasady określa stosowna procedura. 

 1.  

   5. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną określoną odrębnymi przepisami prawa. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej podejmuje uchwałą rada pedagogiczna

 

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

& 3 

 1. Organami przedszkola są:
  1). dyrektor przedszkola,

2). rada pedagogiczna,

3). rada rodziców. 

2. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1). stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Bytomia na podstawie odrębnych przepisów.

2). do kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

a). wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczenstwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza jego siedzibą,

b). kierowanie bieżącą działąlnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

c). sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie planu nadzoru na bieżący rok szkolny,przedstawianie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców, gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonania jej oceny,

d). przygotowywanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, czuwanie nad realizacją jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli byłyby niezgodne z przepisami prawa,

e). przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola,

f). zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,

g). współpracowanie z organami przedszkola oraz z instytucjami kontrolującymi i nadzorującymi pracę placówki,

h). decydowanie w sprawach dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników i ustalania im przydziału zadań,

i). decydowania w kwestii przyznawania nagród i kar porządkowych pracownikom,

j). występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,

k). prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji placówki,

l). wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczegółowych  

3. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych jego zadań, dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

1). przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

2). zebrania rady pedagogicznej są organizowane w oparciu o plan zebrań rady, co najmniej 5 razy w ciągu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

3). przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

4). do kompetencji rady pedagogicznej należy:

  a). udział w planowaniu organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej placówki i zatwierdzanie koncepcji pracy przedszkola.

  b). podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

  c). ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

  d). zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym

  e). przygotowywanie zmian Statutu Przedszkola i uchwalanie ich

  f). opiniowanie organizacji pracy placówki, w szczególności tygodniowego rozkładu zajęć wych.-dydaktycznych i opiekuńczych dla nauczycieli, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego, przedstawionego przez dyrektora placówki oraz ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

  g). opiniowanie projektu planu finansowego, opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznawania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  h). opiniowanie programów wychowania przedszkolnego, przedstawionych do dopuszczenia do użytku w placówce przedszkolnej,

  i). uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców programów wychowawczych i programów profilaktycznych przedszkola

  j). wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu, wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący oraz wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej.

  k). wyznaczanie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

  l). występowanie do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy placówki, dyrektora lub innnego nauczyciela zatrudnionego  w przedszkolu, dokonywanie z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola.

  5). Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora przedszkola o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. W takim wypadku organ prowadzący lub dyrektor zobowiązani są przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

  6). Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę podjętą niezgodnie z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej nieprawidłowości z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

  7). Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

  8). Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  9). w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej

  10). Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 63 .

  4. W przedszkolu działa rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

  1). Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

  2). Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców w zakresie:

  a). podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola,

  b). prezentowania wniosków i opinii rodziców na temat wszystkich istotnych spraw dotyczących życia przedszkola, działalności finansowej rady rodziców.

  3). W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może:

  a). gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

  b). zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 63.

  5. Rada rodziców może w ramach swoich kompetencji 


  a). uchwalić w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola oraz program profilaktyczny,
  b). opiniować przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  c). opiniować projekt planu finansowego placówki

  5. W celu zapewnienia wymiany bieżących informacji pomiędzy organami:

  1). są organizowane zebrania rady pedagogicznej, zebrania rady rodziców z udziałem dyrektora przedszkola, spotkania dyrektora
  z przewodniczącym rady rodziców, komisją rewizyjną rady rodziców
  2). przekazywanie informacji poprzez zeszyt zarządzeń dyrektora przedszkola, ogłoszenia zamieszczone na gazetkach informacyjnych, przekaz ustny zainteresowanym osobom

  6. W przypadku wystąpienia kwestii spornych między organami przedszkola winny być one przedstawione na piśmie odpowiedniemu organowi, zgodnie z postanowieniem regulaminu działalności danego organu. Organ, do którego wpłynął wniosek, zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni i przedstawić go na zebraniu zainteresowanym stronom nie później niż 7 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego. Zebranie wyjaśniające jest protokołowane.

                 7. Szczegółowa procedura rozwiązywania sporów pomiędzy organami jest następująca:

  1). Spór między radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor przedszkola, przy czym od rozstrzygnięcia dyrektora, każda ze stron może odwołać się do organu prowadzącego,

  2). Spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym,

  3). W przypadku sporu między dyrektorem a RP obydwa organy powinny dażyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
  a). indywidualnych rozmów,
  b). nadzwyczajnych posiedzeń RP zwoływanych na wniosek dyrektora lub RP w ciągu 5 dni od złożenia wniosku,
  c). nadzwyczajnych posiedzeń RP zwoływanych na wniosek dyrektora lub RP z udziałem organu sprawującego nadzór, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,
  d). W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu można złożyć odwołanie do: - w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - w zakresie spraw finansowo – administracyjnych do organu prowadzącego,

  4). W przypadku sporu pomiędzy RP a RR (rodzicami) organy powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
  a). indywidualnej rozmowy: nauczyciel – rodzice,
  b). indywidualnej rozmowy: nauczyciel – rodzice z udziałem dyrektora przedszkola, c). indywidualnej rozmowy dyrektor – rodzice,
  d). zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela, bądź dyrektora w ciagu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
  e). zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela, bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

  8. Rodzic ma prawo do:
  1). znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy placówki i planów miesięcznych w danym oddziale,
  2). uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3). uzyskania rzetelnej informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby móc je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio wspomagać,
  4). wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
  9. Rodzic ma obowiązek:
  1). wspierania nauczyciela we wszystkich działaniach, mających na celu właściwy rozwój psychofizyczny dziecka,
  2). wspierania nauczyciela w działaniach na rzecz osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej,
  3). współpracy z nauczycielem i innymi pracownikami przedszkola, mającej na celu wykonywanie statutowych zadań przedszkola oraz podnoszenie jakosci pracy placówki,
  4). przestrzeganie wszelkich przepisów, regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu,
  5). dokonywanie systematycznych wpłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz innych uzgodnionych z rodzicami i nauczycielem w grupie, do której uczęszcza dziecko.


  IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


  & 4

  5.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku i w miarę możliwości z uwzględnieniem ich zainteresowań, potrzeb, uzdolnień oraz ewentualnych wniosków rodziców.

  6.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25 osób, a w oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba dzieci nie powinna przekraczać od 15 – 20 osób, w tym od  3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

  7.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu stosownego orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
  & 5

  1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz  program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola, na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną:

  2.Dopuszcza się prowadzenie pracy pedagogicznej w oparciu o program autorski lub zmodyfikowany przez nauczyciela program, opracowany przez specjalistów lub zaproponowany przez wydawnictwo. W takim wypadku również obowiązuje procedura opisana w & 5 pkt 1 statutu.

  3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  4.Podstawową formą pracy z dziećmi przedszkolnymi są zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Czas trwania zajęć w przedszkolu jest zgodny z założeniami metodyki przedszkolnej i dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi:
  a.w grupach dzieci 3,4 – letnich: ok. 15 minut /1 zajęcie/
  b.w grupach dzieci 5,6 – letnich: ok. 30 minut /po 2 zajęcia/

  5. W przedszkolu na wniosek rodziców są organizowane zajęcia dodatkowe.

  1). W zajęciach tych mogą uczestniczyć dzieci 5 – letnie,
  a w szczególnych przypadkach również dzieci 4 -letnie. Decyzję
  o korzystaniu dziecka 4 – letniego z tych zajęć podejmuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej, rodziców i ewentualnie specjalistów.

  2). Czas zajęć dodatkowych wynosi ok. 30 minut.

  3). Zajęcia te mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  4). Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

  5). Zajęcia dodatkowe, z wyjątkiem religii, są w całości finansowane przez rodziców.

  6). Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala dyrektor placówki do 10 – go  października każdego roku szkolnego w porozumieniu z rada pedagogiczną i radą rodziców.

  7). Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

  6. Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nauczyciel sporządza comiesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w oparciu o podstawy programowe, dopuszczony do użytku w danych roku szkolnym program wychowania  przedszkolnego, koncepcję pracy placówki, prowadzi dokumentację obserwacji pedagogicznej oraz dziennik zajęć, w którym odnotowuje przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w każdym dniu. Do dziennika zajęć wpisuje również nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia, nazwiska i imiona rodziców /prawnych opiekunów/ i ich adresy zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, a także odnotowuje obecność dzieci. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.
  Dokumentację nauczyciela stanowi również inna dokumentacja ustalona przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego.

  7. W przypadku nieobecności nauczyciela dopuszcza się łączenie grup z zachowaniem & 4 ust. 2 niniejszego statutu.

  8. W przypadku nieobecności nauczyciela organizuje sie zastępstwa. Osobą odpowiedzialną za organizację zastępstw jest wicedyrektor, bądź inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

  9. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.


  & 6

  Przedszkole stanowi placówkę 6 -cio oddziałową. Do realizacji podstawowych zadań posiada odpowiednie pomieszczenia, jakimi są: sale zajęć wraz z zapleczem sanitarnym, salę ruchu, szatnię, a także ogród przedszkolny wyposażony w odpowiedni sprzęt


  & 7

  1.Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja. Arkusz organizacji przedszkola  zatwierdza organ prowadzący, tj. Gmina Bytom.

  2.W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
  1). czas pracy poszczególnych oddziałów i siatkę godzin nauczycieli,
  2). liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników    zajmujących stanowiska kierownicze,
  3). ogólną liczbę godzin pracy, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

  & 8


  1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, zawierający ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców.

  2.Ramowy rozkład dnia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola
  w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, na początku każdego roku szkolnego.

  3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, bądź nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

   

   

   

  & 9


  1.Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny, tj. od 01 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z & 9 ust. 3 niniejszego statutu.

  2.Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez Gminę Bytom na wniosek dyrektora przedszkola i obejmuje godziny: od 5.30 – 16.30.

  3.Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi minimum 5 godzin dziennie, przy czym:
   1). 1/5 czasu przeznacza się na zabawę ,
   2). 1/5czasu, a w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu przeznacza się
                              na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
   3). 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według
                               wybranego programu wychowania przedszkolnego;
                          4). 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować, np. na czynności    opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

  4.Terminy przerw pracy przedszkola ustalone są przez Gminę Bytom na wniosek dyrektora przedszkola, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, z podaniem do wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej dla rodziców.

  5.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników. Zasady odpłatności za wyżywienie ustala organ prowadzący.

  6.W zakresie realizacji podstawy programowej i pobytu dziecka w przedszkolu świadczenia udzielane przez placówkę są nieodpłatne.

   

  V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


  & 10


  8.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, a także pracowników administracji i obsługi.

  9.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne przepisy.


  & 11


  W przedszkolu zostało utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. Kompetencje wicedyrektora określa zakres czynności, znajdujący się w jego aktach osobowych, a w szczególności dotyczą one:

  1.organizowania i kontrolowania pracy na placówce przedszkolnej w zakresie ustalonym przez dyrektora przedszkola,

  2.współprowadzenia spraw kadrowych pracowników administracyjno – obsługowych i pedagogicznych,

  3.wykonywania obowiązków związanych z naliczaniem odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,

  4.sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przez dyrektora przedszkola.


  & 12


  1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz w miarę możliwości z uwzględnieniem ewentualnych propozycji rodziców.

  2.Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego nauczyciel powinien prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

  3.W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana nauczyciela prowadzącego, np. ze względu na organizację pracy przedszkola.

   


  & 13


  W przedszkolu dopuszcza się możliwość zatrudnienia dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w przypadku utworzenia oddziału integracyjnego.


  & 14


  1.Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym oddziale opartą na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, w szczególności wykonuje zadania związane z:

  1). współdziałaniem z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, przekazywania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju; w tym celu zobowiązany jest do organizowania przynajmniej 3 razy w roku spotkań z rodzicami w formie zebrań, zajęć, uroczystości, kontaktów okolicznościowych i indywidualnych.
   W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

    a). systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
    realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową
    wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych
    tam wiadomości i umiejętności;


    b). informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do
    wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

    c). zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie
    organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

  2). planowaniem pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w danym roku szkolnym programu wychowania przedszkolnego oraz z uwzględnieniem zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola i specyfiki rozwojowej dzieci w danym oddziale, a także mając na uwadze ustalenia rady pedagogicznej, dotyczące formy pisania planów,

  3). prowadzeniem obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpoznawaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowaniem wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,

  4).przeprowadzeniem analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
    z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I
        szkoły podstawowej (diagnoza przedszkolna) i powtórnym dokonaniem diagnozy przedszkolnej w celu sporządzenia „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ”

  5). współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i  inną - w zakresie tworzonych zespołów, o których mowa w & 2 pkt2a i 2b

  2.Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli określają zakresy obowiązków, będące w ich teczkach osobowych.

  3.W przedszkolu zatrudnia się logopedę, który ma za zadanie:
  1). ocenić rozwój mowy dziecka,
  2). diagnozować zaburzenia mowy,
  3). prowadzić terapię w tym zakresie,
  4). prowadzić instruktaż dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

  4.Szczegółowy zakres obowiązków logopedy określa zakres obowiązków, będący w jego aktach osobowych”.


  & 15


  1.Pracownicy administracyjno – obsługowi zatrudnieni w przedszkolu, mają za zadanie wspomaganie dyrektora placówki
  w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedszkola.

  2.Specjalista oraz intendent wykonują pracę związaną z:
  1). zaopatrzeniem placówki w artykuły żywnościowe, gospodarcze i inne,
  2). rejestrowanie i opisywanie faktur, współpracowanie z księgowością,
  3). przygotowywanie umów i zleceń z kontrahentami,
  4). czuwanie nad przeglądami budowlanymi,
  5). organizowaniem i czuwaniem nad prawidłowym przygotowywaniem posiłków,
  6). nadzór nad prawidłowym rozdziałem posiłków dzieciom,
  7). prowadzeniem dokumentacji żywieniowej, magazynowej i innej.

  3.Pracownicy zatrudnieni w kuchni wykonują pracę, dotyczącą zdrowego i higienicznego przygotowania posiłków zgodnych z zasadami HACCP i GHP oraz przyjętymi normami żywieniowymi określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

  4. Zadaniem dozorców, rzemieślnika, ogrodnika i woźnych oddziałowych jest:
  1). utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  2). codzienne sprzątanie przydzielonych rejonów,
  3). mycie okien, drzwi, obudów na kaloryferach,
  4). odkurzanie dywanów,
  5). dbanie o czystość pomieszczeń sanitarnych,
  6). pranie ręczników i bielizny pościelowej,
  7). pełnienie dyżurów na holu przedszkolnym,
  8). dbanie o estetykę otoczenia przedszkola w rożnych porach roku,
  9). zamiatanie, zgarnianie liści, odśnieżanie,
  10). dbanie o rośliny i sprzęt ogrodowy w ogrodzie przedszkolnym,
  11). dokonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
  12). dokonywanie remontów pomieszczeń przedszkolnych

  5. Zadaniem pomocy nauczyciela jest spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków grupy, w której pracuje.

  6. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych         znajdują się w ich teczkach akt osobowych.


  VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


  & 16

  1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat, przy czym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  3.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne   przygotowanie przedszkolne, a obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, a w przypadku dzieci, o których mowa w & 16 pkt 2 obowiązek ten zaczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

  4.  Rodzice dziecka podlegającemu powyższemu obowiązkowi są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

  5.Niespełnianie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  6.Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca (średnio 21 dni) na co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

  7.Usprawiedliwienie nieobecności dziecka może nastąpić poprzez dostarczenie nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego, bądź innego pisemnego usprawiedliwienia” najpóźniej w pierwszym dniu przyjścia dziecka po nieobecności, a w przypadku nieobecności trwającej dwa tygodnie i dłużej – dodatkowo zawiadomienia nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

  8.W przypadku niedopełnienia powyższych formalności, dyrektor przedszkola ma obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwej szkoły obwodowej o niespełnianiu przez wychowanka obowiązku przedszkolnego.

  9.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

  10. Do przedszkola przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów głównych:
  1). dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  2). dziecko pięcioletnie mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego,
  3). dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego. (przez osobę samotnie  wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym  wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),
  4). dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.,
  5). dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
  6). dodatkowych kryteriów takich, jak:
  a). dziecko, które w roku rekrutacji ma ukończone nie mniej niż 3 lata,
  b). dziecko obojga rodziców pracujących/ uczących się w trybie dziennym,
  c). dziecko, którego rodzeństwo zostanie przyjęte do przedszkola w związku ze spełnieniem co najmniej jednego z kryteriów głównych,
  d). dziecko objęte zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  e). dziecko, którego rodzeństwo ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  f). dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),
  g). dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka lub ośrodka wychowawczego,
  h). dziecko kontynuujące edukację przedszkolną,
  i). w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które od 01 września w roku rekrutacji ukończy 2,5 roku

          11. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
                             1). właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo
                                  – dydaktycznego,
                             2). ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
                             3). życzliwego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania jego godności
                                  osobistej
   4). poszanowania własności,
   5).  opieki i ochrony,
   6). akceptacji jego osoby i jego potrzeb
   7). indywidualnego traktowania
   8).   swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych,
   9).   korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu,

          12. Dzieci uczęszczające do przedszkola zobowiązane są do:
          1). regularnego uczęszczania do przedszkola,
          2). szanować kolegów i wytwory ich pracy;
         3). nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
         4). szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
         5). dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
         6). przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
         7). sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
         8). przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
          z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
     9). słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
         
  13. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach:
       1). na wniosek rodzica / prawnego opiekuna,
       2). w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc,
       3). w przypadku nieuregulowania odpłatności za wyżywienie przez okres dłuższy niż dwa miesiące,
  4). w przypadku choroby zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu innych dzieci, po zasięgnięciu opinii specjalisty.
  5). nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
        6). powyższe ustalenia nie dotyczą wychowanka objętego obowiązkiem szkolnym

  14. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu w przypadku nie zapłacenia należności z tego tytułu do końca każdego miesiąca i przedstawienia dyrektorowi dowodu wpłaty.

  <  
Redakcja
Anna Tomaszewska     
Ostatnia zmiana
2011-02-03 12:37:57