Nazwa
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku  
Ulica
Chłopska 64 lok. 23  
Kod
80-350  
Miejscowość
Gdańsk  
Telefon
58 558 25 12  
Fax
58 558 25 12  
Strona www
www.liceumzaoczne.pl  
Opis

Liceum ogólnokształcące 3-letnie przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, lub
 • ukończyły gimnazjum, lub
  przerwały naukę w innej szkole średniej.

Nauka w liceum podzielona jest na 6 semestrów
Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji (średnio co 2 tygodnie) w:

 • soboty (8.00-16.10),
 • niedziele (8.00-16.10).
  Podane godziny są orientacyjne.

W trakcie trwania semestru nie ma obowiązkowych odpytywań i sprawdzianów. Tylko jeden raz w semestrze należy wykonać w domu pracę kontrolną (w formie: testu lub opisowej).

Zaliczenie przedmiotów odbywa się w sesji egzaminacyjnej, pod koniec każdego semestru. Wszystkie przedmioty są zaliczane w formie egzaminu ustnego i dodatkowo w formie egzaminu pisemnego z: języka polskiego, języka obcego i matematyki.

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Przedmioty obowiązkowe:

 • j. polski,
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna.

Dodatkowo każdy słuchacz może uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski).

Świadectwo ukończenia szkoły średniej otrzymuje się po ukończeniu 6 semestru.

Do Matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

 
Redakcja
Małgorzata Lewandowicz     
Ostatnia zmiana
2011-02-08 11:26:46