Nazwa
Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie  
Ulica
Wojska Polskiego 28  
Kod
72-100  
Miejscowość
Goleniów  
Telefon
914184274  
Fax
914184274  
Strona www
zssgol.pl  
Opis

W skład Zespołu Szkół wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera i stymuluje psychofizyczny rozwój uczniów i dąży do jak najlepszego przygotowania ich do aktywnego funkcjonowania w integracji z szeroką społecznością. Nauczyciele dbając o wszechstronny rozwój uczniów dostosowują metody pracy do indywidualnych możliwości każdego podopiecznego. Chętnie współpracują ze środowiskiem lokalnym służąc wiedzą i umiejętnościami. Pracownicy szkoły są otwarci na problemy rodziców i wspierają ich w codziennym trudzie.

Szkoła jako samodzielna placówka oświaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powstała 1 września 1990 roku jako Szkoła Podstawowa nr 6 w Goleniowie. Wcześniej dzieci niepełnosprawne intelektualnie uczyły się w Szkole Podstawowej nr 1 później w Zbiorczej Szkole Gminnej nr 4 jako klasy specjalne.

W roku 1990 dzięki zmianom ustrojowym, życzliwości nowych władz miasta Goleniowa oraz zaangażowania pani Beaty Jasińskiej - nauczycielki uczącej w klasach specjalnych jednocześnie radnej samorządu miasta Goleniów podjęto uchwałę o przekazaniu budynku Sądu Rejonowego na cele szkoły. Ze środków budżetu gminy i Kuratorium Oświaty w Szczecinie dokonano adaptacji pomieszczeń do celów edukacyjnych. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ środki finansowe przeznaczone na ten cel były bardzo skromne. W przeprowadzeniu remontu oraz urządzaniu klas pomagali wszyscy pracownicy szkoły oraz sponsorzy. Szkoła Podstawowa nr 6 w Goleniowie była jedyną placówką oświatową, na terenie gminy, która legitymowała się w 100% kadrą pedagogiczną z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi i wyższym wykształceniem. Dyrektorem szkoły została pani Beata Jasińska.

W roku 1999 wraz z nadejściem reformy szkolnictwa nastąpiła zmiana organizacji szkoły. Od tego momentu do dzisiaj jesteśmy Zespołem Szkół, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 

W latach 1999 - 2004 dyrektorem szkoły była mgr Barbara Bogumił. Od roku 2004 funkcję tę pełni Marzanna Gąsior.

W szkole podstawowej utworzone zostały trzy zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Od 1 września 2008 r. Zespół Szkół Specjalnych wzbogacił ofertę edukacyjną o Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Do trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczać mogą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest kolejnym etapem nauczania po szkole podstawowej i gimnazjum.  Pierwszy rok funkcjonowania szkoły jest rokiem pilotażowym dla programu pracy w kierunku pomocnik w gospodarstwie domowym. Zakładamy, iż w kolejnych latach, uczniowie zdobędą przygotowanie do pracy jako pomocnik pracownika terenów zielonych oraz pomocnik pracownika biurowego. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przysposabiające do pracy na zajęciach: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia wspierające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia. Głównym celem pracy w nowopowstałej placówce jest wspomaganie ucznia w jego dążeniu do kierowania własnym życiem, uzyskania niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym.

 
 
Redakcja
Jerzy Stanisław Ratajczak     
Ostatnia zmiana
2011-03-14 17:00:47