Nazwa
Przedszkole Nr 409 "Królestwo Maciusia I"  
Ulica
Tołstoja 2  
Kod
01-910  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
22 8646107  
Fax
22 8646107 w.21  
Strona www
www.p409w-wa.wikom.pl  
Opis

 

PRZEDSZKOLE  NR 409

„Królestwo Maciusia I”

01-910 WARSZAWA

ul.Tołstoja 2

22 8646107  fax .228646107 w.21

P409@edu.um.warszawa.pl

 

Status prawny

 

 

1.Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu gminnego w Warszawie, której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.

2.Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu,  regulaminu organizacyjnego przedszkola oraz aktów prawnych wydawanych przez ministra właściwego ds. oświaty oraz samorząd terytorialny.

3.Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Tołstoja 2  w Warszawie

4.Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

5. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.

 

 

 

Organizacja i sprawowane funkcje

 

 

1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.

2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

1) organ prowadzący – Urząd m. st. Warszawy  Dzielnica Bielany

2) organ nadzoru pedagogicznego – Kuratora Oświaty w Warszawie

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków.

 

 

Przedmiot działania i kompetencje

 

. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,

3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,

4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,

5) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,

6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,

7) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

10) wprowadzanie zmian do  regulaminu organizacyjnego przedszkola

 

  • Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
  • Do zakresu działania i kompetencji kierownika gospodarczego należy gospodarowanie środkami trwałymi, materiałami i środkami nietrwałymi, gospodarowanie gotówką  w przedszkolu, a w szczególności:

1) dokonywanie zakupów żywieniowych, wyposażenia i materiałów biurowy i prowadzenie wymaganej dokumentacji,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni i pozostałego personelu obsługi.

 

  • Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

  • Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,

2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

 

Struktura własnościowa i majątek

 

Własność nieruchomości Miasto Stołeczne Warszawa

Rok oddania obiektu do użytku   1988 r.

 

Nieruchomość  zabudowana o powierzchni 1770 m² stanowiąca cześć budynku Zespołu Szkół nr 49 (posiadamy własną autonomię)  wraz z przyległym do niej

terenem – ogrodem o łącznym obszarze 970 m²,

Powierzchnia użytkowa budynku  675 m ²

 

Środki trwałe na dzień 31.12.2011 r. –36991,91 zł

 

Zasady funkcjonowania (tj. godziny pracy, sposób przyjmowania i załatwiania

spraw).

 

Dyrektor przyjmuje interesantów:

  •  poniedziałki w godz. 8.00 – 10.00
  •  czwartki  w godz.    15.00 – 16.00
            W sprawach pilnych wskazany jest kontakt telefoniczny: 22 864-61-07 w 22
            __________________________________________________________

                   Podania, zapytania i wnioski można kierować na adres:


                                             Przedszkole nr 409
                                           ul. Tołstoja 2 ;  01-910 WARSZAWA


 

 
Redakcja
Ewa Bojarska     
Ostatnia zmiana
2012-12-13 10:09:13